Уважаеми лектори,
Настоящата тема е актуална най-малко по няколко причини:
1. Въздействие върху демотивацията на обучаемите;
2. Личната ви мотивация да се заемете с този проблем;
3. Общата ви ефективност от усилия да предадете знания и умения на максимално по-голям брой обучаеми;
4. Личното ви удовлетворение.
и т.н....
В практиката си сте се сблъсквали с курсисти, които са слабо мотивирани да се обучават именно във вашата дисциплина. Едни много бързо възприемат материята, а други изостават. Обучението следва график, който изисква групата да се обучава в порядък, продиктуван от лектора – да се предаде заложената информация и тя да бъде в еднаква степен усвоена от курсистите/ обучаемите.
Вие сами сте наблюдатели на тези процеси в обученията на ЦРЧРРИ, тьй като групите са нееднородни от гледна точка на възраст, умения, компетенции, образование и пр., на участниците. Ето защо стартираме тази тема, за да споделите впечатленията си и вашите методи за справяне с такива ситуации.
Очакваме с интерес коментарите ви!

Снимка
Име и фамилия
Иван Бакалов
IBakalov

Обучението на възрастни и особенно насоката му за преквалификация по част от професия или професия според мен предоставя един от най-сериозните и най-интересните казуси за разрешаване.
Когато работим с възрастни да кажем в курс по английски език, в който имаме входящо ниво и уеднаквяване на базата на участниците, учебният процес протича по различен начин от този да кажем в един курс по "Текстообработване" за безработни лица. Това е така защото има едва основни фактора, които определят хомогеността на учебния процес - еднаква начална база за участниците в процеса на обучение и сходна мотивация и образователни потребности.
Говорейки в контекста на обучението на безработни лица, ние обаче се сбълскваме с няколко основни проблема. От една страна наблюдаваме различната мотивировка на участниците - някои от тях са мотивирани от паричното възнаграждение, други от възможността да намерят по-лесно работа, а трети просто защото са изпратени от бюро по труда. От друга страна имаме различен образователен ценз и различно ниво на общообразователна подготовка. Това поражда основния въпрос как толкова нехомогенна група може да бъде мотивирана правилно, да бъдат спазвани темповете на обучение според заложената програма, а ефективността да е адекватна за всички.
За мен решението се крие в намирането на общо кратно за всички - ядро от информация, което е непознато за цялата аудитория и засяга преподаваната материя по такъв начин, че началото на курса може да даде еднакъв страт. При постепенното навлизане в детайлите на тематиката и появата на първите различия поради познаване на по-добре или по зле на преподаваната материя е необходимо да бъде обръщано повече внимание на работата по групи. Тяхното разпределение трябва да бъде такова, че в групите да има, както напреднали, така и тазаднали участници. Задачите, които се раздават трябва да бъдат решавани от групата като екип, което да спомогне за "наваксването" на по бавните и придобиването на увереност, че могат да се справят. Умелото редуване на теория и практика, откриването на индикатори за проблем при някои от участниците и допълнителното мотивиране на аудиторията спомага за неутрализиране на различията и мотивационните проблеми. Индивидуалната работа и време за консултации след завършване на нормалния учебен процес за деня с участници, които изпитват трудности също спомага за изравняване на нивата в групата.

Ср., 03/09/2014 - 16:40 Permalink
Снимка
Plamen Vraikov

Мотивацията за обучение на курсиста се поддържа с повишение на вниманието към преподаваната материя.
Дифузията в обучителния процес е проникване на знанието и равномерно разпространение на информация, както между обучаваните, така и най-вече от преподавателя към курсистите. За да бъдат естествено протичащи те в нееднородна среда преподавателят трябва добре да е опознал аудиторията и създал условия за обратна връзка с курсистите.
Споделянето на примери от професионалния опит свързани с материала им.
Стимулиране на курсистите да задават въпроси, както и задаване на въпроси към тези, които проявяват намален интерес е метод, който носи значителни успехи в процеса на преподаване.

Накратко: опознайте аудиторията, скъсете дистанцията "курсист - преподавател", поддържайте връзка с обучаваните, помогнете им да покажат какво знаят и какво не. Това е пътят за постигане на желаните резултати.

Вт., 25/09/2014 - 15:10 Permalink
Снимка
Tsveta Antonova

Какъв е моят подход:
Да, има понякога и такива участници в курсовете и то по различни причини – преуморени са от проблемите в работата и на обучението просто искат да си починат; имат различен професионален опит; имат различни нива на знание; попаднали са случайно тук, защото са изпратени без да имат интерес и др.
Всичко това обмислям предварително според темата на обучението. В началото с различни техники установявам задължително нивото им на знания по темата, както и какво те лично искат да научат и усвоят. За да бъдат усвоени знанията, независимо от разнородността на групата и различните нагласи и очаквания, се опитвам да предам информацията, според нейното приложение за тях и в личен житейски план. С различни методи разбирам какви са индивидуалните им интереси, ценности, хоби и в провеждането на обучението ги съотнасям с с темата, по която преподавам.
Когато преподавам, винаги използвам обучение чрез емоции и преживяване- като прилагам различни ролеви игри и форум-театър, които предполагат смяна на роли, предлагане на варианти и решения , както и учене чрез собствен опит – работа в малки групи и споделяне с работа по казуси и задачи.
Освен тези методи и подходи, всеки ден в началото на обучението си припомняме в резюме материала от предишния ден. Не на всички тогава им е приятно, но да се обучаваш значи да мислиш, да преживяваш, да предполагаш, а това изисква и да се полагат усилия, а не просто присъствие и „усърдно водене на записки“. 
Цвета Антонова, 
ДАЗД
Вт., 25/09/2014 - 16:42 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Особено важна дискусия …………!
Според мен,три са важните елементи по дискутираните тема, които трябва постепенно и системно да бъдат решавани:

-изграждане на система за подбор на курсистите;
-преструктуриране с цел усъвършенстване на програмите за обучение по различните модули;
-използване на преподаватели ,притежаващи възможности за предаване на курсистите на знания и нагласи за успешно и конкурентоспособно включване в реалния живот.


От Центъра хората трябва да излизат преди всичко по-мотивирани социално и със знания, придружени с необходимите умения и квалификация. Знания,които да позволят на обучаваните да стартират успешно, временно прекъснатия кариерен път.
Качеството при обучението предполага предлагане на обучителна услуга /както е в нашия случай/, която да подготви обучаващите се за това което ще правят. Преподавателите с практически примери и разбираеми/от всички в групата/ формулировки и описани процедури да представят дисциплината. В същото време да внасят убеждения в членовете на групата, че преподавания материал и получаваните знания са важни и ще допринасят за бъдещото им кариерно развитие.
Опитът показва, че за почти всички обучавани в Центъра, обучението е свързано с ползите, които ще получат след завършване на курса, т.е. качеството на обучението се свързва в крайна сметка с успеха в живота. Тази нагласа която я имат в почти всички обучавани в Центъра, трябва да се използва от преподавателите за да мотивират участниците в групите за успешно овладяване на преподавания материал.
За обучението по модули, свързани с икономически дисциплини:
По принцип икономиката е наука без която хората не могат. Повечето от хората проявяват любознателност и то с убеждение за успешно възприемане на икономическата наука и практическото и прилагане. В този смисъл не е трудно преподавателите да мотивират обучаващите се да участват активно в придобиване на нови икономически знания, които са необходими на всеки гражданин и още повече на тези, които се готвят да упражняват професии, свързани с икономиката. Един бегъл поглед върху програмната структура на отделните курсове/на сегашния етап/ показва, че в повечето от тях има модули в които се изучават икономически дисциплини. Всичко се свежда до практическата насоченост на лекциите,които да създават убеждение,че надградените знания ще направят курсистите по конкурентоспособни на пазара на труда.Създаването на такава обстановка ще позволи и по- лесно неутрализиране на различията в стартовата подготовка на участниците в обучението.Това означава,че хората с по-ниска подготовка ще влагат по –голямо старание и повече усилия в самоподготовката си.
Защо обръщам внимание на проблема за преструктуриране и усъвършенстване на програмите за обучение по различните модули? Да вземем за пример курс "Оперативно счетоводство" с времетраене на курса 6 месеца.Според мен,преди започването на конкретното обучени по счетоводство е необходимо да се получат необходимите целенасочени знания по икономика и финанси на фирмата,които да подпомагат възприемането на материала по счетоводство.
За да започнем например обучението по синтетично отчитане на дълготрайни материални активи организирани в счетоводни сметки 201……….209,обучавания трябва да е наясно с:
-икономическа характеристика, състав и структура на ДА;
-оценяване и видове оценки на ДА;
-амортизиране на ДА и амортизационна политика на фирмата;
-равнище на използване и ефективност на ДА;
-основни фактори за повишаване на ДА;
Това трябва да се получи от обучението по икономика и финанси на фирмата.В противен случай обучението прекалено се формализира и се намалява резултата.
В крайна сметка резултатите от обучението като придобити умения и очаквани ползи се оценяват най-добре от обучаващите се.Добрата или лошата оценка за ползите в бъдещата практическа дейност на курсистите е и най-вярната оценка за качеството на преподавателите.
Обучаваните усъвършенстват не само своите знания и умения,но се доизграждат и като личности по време на обучението.В този смисъл преподавателите трябва да намират време/макар и на кафепаузите/ да подтикват към положителни промени в усещането на курсистите към реалния свят.


Поздрави на участниците в Клуба на лектора
Радко Зарков
Вт., 25/09/2014 - 16:51 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

При разглеждане на темата „Коучингът като метод на преподаване“ аз отбелязах, че нееднородния състав на курсистите по образование, предварителна подготовка и възможности, значително намалява ефективността на обучението и усвояването на учебния материал. Ето защо смятам, че дискусията по темата „Мотивацията за обучение и преподаване. Дифузия на обучителния процес“ е важна, своевременна и от полза за много от преподавателите в ЦРЧРРИ.
От опита който имам в провеждането на курсовете по Текстообработване, виждам че групите са нееднородни, както от гледна точка на възраст, умения и компетенции, така и по отношение на мотивацията за обучение. В бюрата по труда не се прави селекция на желаещите да се обучават в тези курсове. Така наред с тези които имат някаква предварителна подготовка, възможности и желание да научат колкото се може повече, така и такива, които имат по-малки възможности и за пръв път работят с компютър. Поради това, се налага да обръщам по-голямо внимание на тези обучаеми. Изисква се индивидуална работа с всеки от тях. Много важно е тези обучаеми да не бъдат обиждани, да не се накърнява тяхното достойнство, като им се правят остри бележки, а да се намери начин да бъдат мотивирани и насърчавани. По време на практическите занятия, на тези обучаеми оказвам помощ, като се старая това да не бъде в ущърб на останалите курсисти. В края на преминаването на всеки модул, всички трябва да се справят с поставените задачи и да се убедят че могат да усвоят учебния материал залегнал в учебните програми и да придобият необходимите практически умения. Разбира се, не всички успяват в еднаква степен, затова и оценките са различни, но всички трябва да бъдат доволни от постигнатото, като се има в предвид предварителната им подготовка и нивото от което са тръгнали.
В обучението трябва да се мисли и за по-напредналите, за тези които имат по-големи образователни потребности. За тази цел, много често в края на всеки модул, отделям малко време за да им дам допълнително нов материал, като подчертавам, че това не е включено в учебната програма.
Доц. Н. Василев
Пет., 26/09/2014 - 10:19 Permalink
Снимка
admin

Колеги, 

Публикувам мнението на г-жа Валентина Благова – „Главен експерт” в отдел „Управление на човешките ресурси” на Агенция по заетостта, което получих на електронната си поща.


Уважаеми, колеги!
Споделям моят опит на обучаващ, като не твърдя, че съм постигнала съвършенство в обучителния процес, но се старая да мотивирам участниците в обученията, като към всеки един прилагам индивидуален подход, без да нарушавам груповата динамика.
Готова съм във всеки момент да подходя гъвкаво, да променя метода на предаване на информацията, да включа анекдот или да „избягам” леко от темата. Избягвам установени клишета, стремя се да разчупвам атмосферата, да поднеса интересни нови факти, да споделя добри практики.
Държа да се води диалог, да чуя мнението на всички участници, да „напипам” силните и слабите им страни и познания, и да ги използвам по време на обучението, като всеки трябва да се почувства пряко ангажиран.
Често вмъквам елементи на мотивация за това колко е важна дейността, която осъществяват в процеса на работа и колко значим е техния труд за обикновения човек, а и за тях самите. Колко е важно да уважават това, което правят, за да се почувстват удовлетворени.
И не на последно място по значимост, давам примери колко полезно, приложимо и „работещо” е обучението.
Благодаря за възможността да споделя опита ми при обучението на възрастни.
Пет., 26/09/2014 - 12:45 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Стойко Иванов
Stoyko Ivanov

Темата за мотивацията е и винаги е била интересна за проучване от психолозите. Поради своя личностен и интимен характер обаче тя винаги е труден за изучаване проблем и представлява голямо предизвикателство за нейните изследователи. Това е причината да мисля, че новата дискусия в Клуба на лектора на тема: „Мотивацията за обучение и преподаване“ ще бъде полезна за всички участници. В контекстта на дейността на ЦРЧРРИ тя правилно е разделена на две части – мотивация за обучение и мотивация за преподаване.
Ученето обикновено лаконично се определя като промяна в човека, причинена от опита. Измененията, причинени от психичното развитие на личността или от медикаменти, които тя приема не са примери на учене. Обучението представлява сложна последователна дейност на сътрудничество, която се извършва от специално подготвени експерти в дадена област и хора, които имат желание и потребност да усвоят конкретни знания, умения и навици в тази сфера. Процесите на обучение могат да се представят образно като един равностранен триъгълни, чийто три страни са с еднаква степен на значимост и подбуда за познавателна активност. Тези страни са израз на: 1. Съдържанието на обучението. 2. Обучението като процес и етапите през, които преминава. 3. Отношението към преподавания учебен материал, към обучитетеля и участниците в обучителния процес.
Мотивацията за учене е система от подбуди, предизвикващи учебна активност насочена към усвояването на знания, умения и компетентности. От идеята за единството между предмета и мотива на дейността произтичат най-решителни изводи за теорията на обучението: 1. Обучението е качествено ново равнище в развитието на личността, което подлежи на формиране. 2. Обучението е максимално ефективно, когато се ръководи от мотиви, породени от нейната същност – „същностни“ мотиви. 3. Същностните мотиви са вътрешни за обучението, тъй като произтичат от неговия предмет. Те са вътрешни и за личността, тъй като осъзнаването им като ценност осигурява самоутвърждаване на личността. 4. Усъвършенстването на обучението предполага развитие и стимулиране на същностните мотиви.
Твърде популярно в теорията за обучението е разграничаването на мотивите за учене на „разбираеми“ и „реално действащи“. Първите се формират под въздействието от вън и подтикват към формални действия, които са социално желани и поощрявани. Вторите са вътрешни и осъзнати от личността, че задоволяват съществени нейни стремежи и потребности. Следователно мотивацията се разграничава на външна и вътрешна. За външната мотивация носител на стимулите е социалната среда, която предлага награди или наказания за определен тип поведение, а вътрешната мотивация изразява саморегулацията на личността, проявяваща се в стремежа към удовлетворяване на значими за нея потребности. Мотивацията се определя като външна и вътрешна не само по отношение на личността, но и по отношение на извършваната от нея дейност. 
Е. Диси посочва, че съществуват два широки класа резултати, които хората ценят и които служат като потенциални мотиватори, ако ситуацията е структурирана по такъв начин, че резултатите да следват директно от поведението. Първият набор от резултати включва неща, които за повечето хора следват непосредствено – пари, избягване на наказание, получаване на одобрение от ръкодоството. Това са външни резултати. Те са отделени от дейността и най-общо са външни за човека. Вторият набор от резултати се появява спонтанно за човека. Те са чувството за удовлетвореност и реализация, които може да са резултат от доброто справяне с работата. Те са вътрешни резултати, тъй като наградите за тях са свойствени за дейността и са вътрешни за човека. Тези вътрешни резултати са свързани с удовлетворяването на човешкото желание за компетентност и автономия (Диси, Райън, 1992).
В резултат на проучвания се установява, че двата типа мотивация водят до еднакво добро механично запомняне, докато вътрешната мотивация води до високо концептуално разбиране. Известни са данни от специални експерименти, които разкриват предимствата на вътрешната мотивация във връзка с когнитивната гъвкавост на хората, с тяхната мисловна активност и спонтанност. 
Обучителите трябва да могат да разграничават външните от вътрешните мотиви за учебна активност на обучаваните. Външните мотиви е необходимо да се разглеждат като средство, а вътрешните като цел на обучението. Външните мотиви не произтичат пряко от спецификата на обучението, а вътрешните мотиви произтичат пряко от спефиката на обучението. В педагогическия светоглед на тази категория обучители мотивите, несвързани пряко с усвояването на знания, външните по отношение на учебната дейност мотиви, са ефективно средство за стимулиране на активността, което придвижва обучаемите към формиране на същностни мотиви, възникващи чрез осъзнаване ценностните параметри на знанието. Именно формирането на същностни, вътрешни мотиви за учебна дейност е важна цел на процеса на обучение.
От написаното дотук следва, че за обучителите и обучаваните в ЦРЧРРИ трябва да доминира вътрешната мотивация. Това може да се предизвика чрез предлагане за изучаване на тематика, която е с конкретна практико-приложна насоченост и новаторство. В процесите на обучението трябва да се използва един балансиран подход на директивно и конструктивистко преподаване. Това означава лекторите да поднасят утвърдени и синтезирани знания от областта, в която са специалисти, но и да предоставят възможности на обучаваните да бъдат „откриватели“ на преподаваното познание, активно да го търсят и да намират приложението му в сферата, в която работят. Обучителите и обучаваните трябва да имат положително отношение към изучавания учебен материал и едни към други. Те трябва в една добра атмосфера да споделят собствен практически опит във връзка с изучаваната проблематика, да решават конкретни казуси, да обсъждат резултати от тестове, да използват дидактическите възможности на ролевите игри и дискусиите. Така помежду им ще се създаде доверителен контакт и безопасен в психическо отношение социалнопсихологичен климат. По този начин на практика, учейки те ще се забавляват, ще се вдъхновяват помежду си и емоционално ще си съпреживяват т. е. начина на протичане на обучението сам по себе си ще се превърне в мотивиращ фактор. За да стане това те трябва да са ефективни, с практическа насоченост и голяма степен на забавност.В резултат на този подход усвоените знания и умения ще се превърнат от „разбираеми мотиви“ във „реално действащи мотиви“. 

Проф. д. п. н. Стойко Иванов

Пон., 29/09/2014 - 10:59 Permalink

Здравейте,
Благодаря на модератора за дефинираната тема. Според мене това е основният и най-труден проблем, с който се сблъсквам в обученията на ЦРЧРРИ. Курсистите в групите са мотивирани. За разлика от част от студентите, те са осъзнали необходимостта от получаване на определени знания и умения, освен диплома. Проблемите възникват от разликата във възрастта, образованието, различната способност на отделния обучаван да възприема конкретния вид теоретични знания. При тези ситуации се опитвам да търся оптималния баланс между планирания за изучаване материал и скоростта, с която го преподавам. Когато усетя, че има проблем с усвояване на материала за голяма част от групата, включвам нови примери или повтарям разясненията от друг ъгъл. В случаите, когато „неразбралите” са един или двама курсисти, не си позволявам да губя времето на цялата група, а се опитвам да попълним пропуските им в почивките. На по-подготвените и усвояващи материала по-бързо курсисти, по време на практическите занятия им давам допълнителни и с по-висока степен на трудност задачи, за да не са ощетени. Защото смятам (това е само мое лично мнение), че като цяло, в нашата държава се толерира посредственост и с това се ощетяват знаещите и можещите.

Пон., 29/09/2014 - 13:39 Permalink
Снимка
Dilova-Kmetova

Здравейте колеги,

Смятам, че обучителят трябва изключително добре да познава материята, която представя. Трябва да е готов и отворен да отговаря на всякакви въпроси, които могат да възникнат в хода на обучението. Онези, които са индиферентни към темата, винаги се респектират, ако обучителят проявява компетентност, но и чувство за хумор и готовност за сподели житейски и професионален опит. Всяка тема може да бъде поднесена по начин, който да събуди интереса и на най-незаинтересованите, стига да присъстват по време на обучението. За това допринасят много справянето с индивидуални или групови задачи, защото, когато са подбрани подходящо, те могат да дадат и на незаинтересованите представя как наученото ще им бъде лично полезно. Тогава времето, отделено на обучение, на което човек е „изпратен”, няма да бъде загубено.

Поздрави,

Tatyana Kmetova
Executive Director
Center of Women's Studies and Policies Foundation
Sofia, Bulgaria
mobile: + 359 888 269 262
skype: tatyanakmetova
http://www.cwsp.bg

Пон., 29/09/2014 - 16:13 Permalink
Снимка
Lina_Kostadinova

Здравейте, колеги!
Нарочно се включвам в последния момент, защото исках да се запозная с повече експертни мнения по темата.
Моете мнение е, че задачата "да се предаде заложената информация и тя да бъде в еднаква степен усвоена от курсистите" е изключително амбициозна.
На практика това е невъзможно. Възможно е да се осъществи някакъв баланс между двете крайности.
Смятам, че в тази тема същественото не са методите за мотивиране на аудиторията, колкото умението на преподавателя за създаването на отношение към участниците в аудиторията и то отношение в смисъл да се опознават индивидуалните способности на курсистите и да се поощряват. Доброжелателната, коректна и аргументирана оценка винаги мотивира хората и смятам, че разковничето за привличането на внимание се крие именно в създаването на връзките между преподавателя и курсистите. Ако успешно се задвижи този процес, ефективно ще протече и самото обучение. Разбира се, има много условности и ако-та, които съпровождат тази теза, но ми се струва, че във връзката се крие акцента за "мотивацията за обучение".
Поздрави!

Вт., 30/09/2014 - 15:03 Permalink