Здравейте,колеги!


Дискусията в Клуба на лектора по темата „ОДО” е насочена към вижданията относно предимствата на метода и прилагането му в ЦРЧРРИ – възприемане, условия, ресурси. Важен момент е изясняването на отговорностите на преподавателя и изместване на акцента в неговата дейност. Темата има мотивационен характер от гледна точка на новата роля на преподавателя при „ОДО”.
Цели на дискусията:
1. Изясняване на понятието „Ориентирано към действие обучение”.
Ориентираното към действие обучение е подход за професионално обучение, при който обучаваните придобиват не само знания, но и развиват трайни умения за самостоятелно мислене и действие, изразяващи се в способности за самостоятелно планиране, реализиране и оценяване на дадена дейност.
За да се осъществи обучение с този метод е необходимо създаването на конкретни, отнасящи се до професията ситуации и формулирането на свързани с практиката работни задания, които позволяват да се учи чрез действие и да се действа учейки. Обучаваните трябва да бъдат поставяни пред свързани с практиката задачи и проблеми, които те да разрешават самостоятелно.
2. Място на „ориентираното към действие обучение”, като подход в обученията, провеждани в центъра.
В ЦРЧРРИ се провеждат обучения за възрастни, при които се акцентира върху придобиване на практически знания и умения, които да бъдат прилагани в ежедневната работа. Водещ принцип при избора на лектори е „практици обучават практици”. Така че този метод е много подходящ за провежданите обучения и би могъл да се развива успешно.
Резултати от дискусията:
- Мотивиране за преодоляване на традиционните подходи и използването на ОДО.
- Усъвършенстване и допълване на методическата уредба на дейностите, свързани с контрола и оценката на качеството на обучението.
- По-тясно обвързване на обучението с практиката.


Въпроси, които ще се дискутират:

• Mетодът ОДО като съвременен подход при обучението на възрастни 
• ОДО като част от интерактивното обучение
• Как конкретно възнамерявате да приложите метода в своята работа като лектор в Центъра-споделяне на идеи и предложения.


В.Сотирова

Снимка
Kircheva-Arsova

Аз приветствам провеждането и изпълнението на ориентирано към действие обучение от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи. 
Това означава, че ще е налице качествено и ефективно обучение за професионална квалификация и преквалификация на възрастни, съобразено с изискванията на пазара на труда, чрез ориентирано към практическо действие обучение. 
Считам, че чрез ОДО, е възможно да се дадат знания и умения на възрастни (в т.ч. безработни) по професии адекватни на динамичните процеси в икономиката на страната ни.

Лиляна Кирчева-Арсова

Вт., 02/06/2011 - 14:32 Permalink
Снимка
stojko

Здравейте,
ОДО е съвременен бинарен процес на преподаване и учене на възрастни (цикъл на Колб) чрез споделяне на собствен опит и преживяване. Тази форма на обучение има интегрален характер и се базира на познания,похвати, техники и добри практики от психологията и дидактиката.За прилагането му са необходими добра методическа подготовка и практически опит.
Поздрав:Стойко Иванов

Ср., 22/06/2011 - 15:17 Permalink