Здравейте,колеги!

ОДО е вид интерактивно обучение, което е насочено към създаването на конкретни, отнасящи се до професията ситуации и формулирането на свързани с практиката работни задания, които позволяват да се учи чрез действие и да се действа учейки.При него е важна комлексността на действието -то обхваща планиране, извършване, проверка и оценяване на работните процеси.То предполага и изисква допълнителни умения и нагласи - методическа и социална компетентност.
Какви според вас са предимствата на ОДО пред останалите интерактивни методи и защо бихте го използвали във вашата работа?

Поздрав:В.Сотирова

 

Снимка
Lina_Kostadinova

Предимства на „ориентирано към действие обучение (ОДО)” пред останалите интерактивни методи

Уважаеми колеги,
Повечето от кръга, включващи се в дискусиите на Клуба на лектора, знаят, че се занимавам с обучения на Дистанционната платформа и списвам месечния бюлетин на ЦРЧРРИ. Във връзка с тези две дейности, чета и се запознавам с различните страни на обучителния процес при възрастни в съвременните, динамични условия на развитието ни във всички аспекти на нашето битие.
Темата за „предимствата на ориентираното към действие обучение пред останалите интерактивни методи”, ме заинтригува.
Безспорен е фактът, че интерактивното обучение се налага като основен вид обучение, т.к. при него се активират всички "видове познавателна активност: изучаване, изследване, практическо приложение, общуване.
Според Дейвид А. Колб, известен изследовател на темата („Учене чрез опит”, 1984 г.), това са компонентите на модела на интерактивното обучение, които демонстрират познавателния процес чрез свързаност под формата на кръгова композиция. Можем да си я представим по следния начин:
Четирите основни стъпки – 1.конкретен опит, 2.наблюдение и размишление, 3.формиране на абстрактни понятия и 4.тестване на нови ситуации са свързани в последователни действия, прилагането, на които води до познавателен резултат.
Колб сам признава, че този модел не е негово изобретение, а че вдъхновението му е дошло от сентенцията на Конфуций, изказана около 450 г. пр. н.е. „Кажи ми и аз ще забравя. Покажи ми и аз може да запомня. Включи ме и аз ще разбера.”..."1 (1-информацията е взета от книгата на Любов Попова "Обучение на обучаващи в областта на професионално обучение на възрастни")
В историята на превръщането на опита в знание, методистите са успели да обобщят предимствата на този вид обучение, с които предимства, аз, като лаик, напълно се съгласявам и само ги излагам на вниманието на нашата аудитория:
• „ Ангажира учащите и ги въвлича в учебния процес;
• Развива чувство за отговорност към себе си, колегите, общата дейност и резултатите от обучението;
• Развива чувство за самостоятелност, самоувереност и смелост за вземане на решения;
• Развива творческия потенциал на учащите;
• Повдига ентусиазма им и повишава мотивацията за учене;
• Развива чувство за самокритичност и критичност;
• Приобщава учащите към колективни и екипни дейности, развива социална компетентност;
• Гарантира постоянна обратна връзка;
• Прави обучението приятно, атрактивно, раздвижено, намалява умората;
• Дава възможност за проява и развитие на личността.”2 (2-пак там)

Това са 10 предимства, които напълно аргументирано подкрепят тезата за преимуществото на метода ОДО пред останалите методи и го налага като изискван за работата на лекторите в нашия Център.
Л. Костадинова

 

Пон., 25/07/2011 - 17:26 Permalink