Здравейте, колеги!


Дискусията в Клуба на лектора по темата „ОДО” е насочена към вижданията относно предимствата на метода и прилагането му в ЦРЧРРИ – възприемане, условия, ресурси. Важен момент е изясняването на отговорностите на преподавателя и изместване на акцента в неговата дейност. Темата има мотивационен характер от гледна точка на новата роля на преподавателя при „ОДО”.
Цели на дискусията:
1. Изясняване на понятието „Ориентирано към действие обучение”.
Ориентираното към действие обучение е подход за професионално обучение, при който обучаваните придобиват не само знания, но и развиват трайни умения за самостоятелно мислене и действие, изразяващи се в способности за самостоятелно планиране, реализиране и оценяване на дадена дейност.
За да се осъществи обучение с този метод е необходимо създаването на конкретни, отнасящи се до професията ситуации и формулирането на свързани с практиката работни задания, които позволяват да се учи чрез действие и да се действа учейки. Обучаваните трябва да бъдат поставяни пред свързани с практиката задачи и проблеми, които те да разрешават самостоятелно.
2. Място на „ориентираното към действие обучение”, като подход в обученията, провеждани в центъра.
В ЦРЧРРИ се провеждат обучения за възрастни, при които се акцентира върху придобиване на практически знания и умения, които да бъдат прилагани в ежедневната работа. Водещ принцип при избора на лектори е „практици обучават практици”. Така че този метод е много подходящ за провежданите обучения и би могъл да се развива успешно.
Резултати от дискусията:
- Мотивиране за преодоляване на традиционните подходи и използването на ОДО.
- Усъвършенстване и допълване на методическата уредба на дейностите, свързани с контрола и оценката на качеството на обучението.
- По-тясно обвързване на обучението с практиката.


Въпроси, които ще се дискутират:
• Mетодът ОДО като съвременен подход при обучението на възрастни 
• ОДО като част от интерактивното обучение
• Как конкретно възнамерявате да приложите метода в своята работа като лектор в Центъра – споделяне на идеи и предложения

В.Сотирова

Снимка
v.koleva5

Здравейте!
По принцип всяко обучение се стреми да бъде ориентирано в действие т.е. да бъде практически осъществимо.В Центъра досега не са провеждани обучения, които не са били полезни или абстрактни, независимо в коя посока се провеждат и какви хора участват.:дали са хора на АЗ, от различните дирекции на МТСП, от фирми, от страната, от чужбина и т.н.Методически всяко обучение е добре построено,както и добре организирано.Отминаха времената, когато хората се страхуваха от техниката,защото тя замества в много случаи труда на хората.Извършваната работа не е само индивидуална.Хората работят в групи, в екипи.Особено полезна е работата на дистанционната платформа,защото там можеш да изкажеш мнение,да дискутираш с други хора и т.н.Всичко това носи обогатяване на знанията и уменията на обучаемите.Споделеният проблем е по-малко проблем, защото се намират хора, които мислят като теб, стараят се да са полезни на себе си и на обществото.Без методика няма добра организация, затова и дискутираните теми са повече методични, но при всички положения полезни за обучаемите и обучаващите.

Вт., 09/06/2011 - 11:24 Permalink
Снимка
veselin2

Здравейте,
Считам, че методът е приложим и необходим за целите, преследваме в ИА ГИТ.
1.По-високо ниво на компетентност на инспекторите;
2.По-голяма взискателност към проверяваните обекти;
3.По-безопасни и здравословни условия на труд;
4.По-малко злополуки и инциденти при работа.
Решаването на близки до реалността казуси води до по-бърза реакция на инспекторите в условията на недостиг на време и други стресиращи фактори.
Надявам се методът "ОДО" да се приложи към повече аспекти на нашата дейност и повече работещи в ИА ГИТ да бъдат обучени.
Поздрав:Веселин Видев

Ср., 06/07/2011 - 10:39 Permalink
Снимка
Soti58

Здравейте!


В рамките на три месеца в Клуба на лектора беше отворена за обсъждане темата „Ориентирано към действие обучение”. Следва да направим съответните изводи и обобщения:

Ориентираното към действие обучение може да бъде разделено на следните стъпки:

1. Преподавателят поставя задача/проблем / за решаване.
2. Обучаемите се информират и планират самостоятелно работата си.
3. Обучаемите извършват самостоятелно планираните дейности. 
4. Обучаемите оценяват самостоятелно качеството на работата.

За целта преподавателят трябва да:

• подготви подходящи задачи, насочващи въпроси, поставяне на срокове и др.;
• предостави материали (книги, специализирани списания, наръчници, проспекти и др.);
• бъде на разположение за въпроси и помощ;
• да присъства при представянето на резултатите от работата и да хвали и критикува заедно с обучаемите.

Решаващата предпоставка за успеха на всяко ОДО е подборът и разработването на типични за дадена тема казуси (задачи). Изискванията при поставянето на задачи е то да бъде:

• цялостно и комплексно;
• реалистично и изпълнимо;
• да има връзка между теория и практика;
• да поощрява към самостоятелна работа и взаимодействие между обучаемите;
• да дава възможност на обучаемите да се изявяват;
• да води до резултат, който може да бъде практически приложен и оценен.
Надявам се, че дискусията е била полезна за всички участници и като резултат от нея ще подобрим работата на Центъра чрез прилагането на метода "Ориентирано към действие обучение" при провеждане на обученията.

Вт., 13/09/2011 - 14:19 Permalink