От началото на годината в няколко дискусии в Клуба на лектора се поставиха за обсъждане възможностите за приложение на иновативни методи на обучение чрез нови инструменти, които се предлагат в резултат на развитието на информационните технологии. ЦРЧРРИ развива методически ресурси в областта на обучението на възрастни и един от приоритетите му е технологично нововъведение в иначе конвенционалната форма в зала.

През месец март участниците в Клуба обсъждаха детайли около възможностите на социалните мрежи като инструмент за надграждащо обучение и съответното им приложение в обученията на Центъра. Социалната мрежа на ЦРЧРРИ Смартнет функционира от няколко години и включването й в процеса на обучение е възможна техническа опция, която ние използваме за последваща връзка с преминалите обучение лица. Темата за социалните мрежи и приложението им в образователния и обучителен процес постоянно се обсъжда и в медийте се публикуват както чисто информационни материали, така и научно обосновани тези. Дискусията по темата в Клуба на лектора показа, че нашите лектори приемат тази възможност като иновация и биха се включили в нейното апробиране, което инспирира необходимостта от конструиране на специализирана методика за приложението на този тип надграждащо обучение в ЦРЧРРИ.

В следваща дискусия се обсъдиха възможностите за консултация на работното място чрез имейлинг. Идеята за въвеждане на този тип консултация и развитието му като метод на обучение, макар и надграждащ, срещна одобрението на лекторите. Подобно разбиране показа и дискусията за участието на лекторите в уебинари, като бяха споменати и някои резерви по отношение на техническите възможности на участниците в обучение по този метод и обучителните теми.
Развитието на информационните технологии и динамиката на съвременността ни поставят в ситуация на постоянно променящи се възможности и условия за себеактуализация, от които трябва да се възползваме в пълна степен. Новите методи на обучение, които са базирани в интернет среда имат редица предимства - спестават много време и средства, развиват креативността и увеличават многократно възможностите за мобилност. Като отрицателен аргумент може да се посочи липсата на живия контакт, но той много бързо се компенсира отново възможностите на същите тези технологии - визуализацията на връзката в реално време вече е нещо нормално.

Като всяко нововъведение и предложенията за участие в непознат метод на обучение крие своите неизвестности, но и на това може да се гледа като нова възможност - за участие в нещо ново, оригинално, актуално и полезно. Екипът на Центъра ще разработи нови методики за приложение на коментираните възможности в някои от обученията, които провежда и ще предостави възможност на лекторите да ги апробират.

Категория