Учене чрез сътрудничество (cooperative learning) и съвместно обучение (collaborative learning) – как процедирате при поставянето на задачи за работа в групи?

 

Уважаеми лектори,

В научната литература, обсъждаща проблематиката за поставяне на задачи в групи, често се среща разграничаване на два подхода, които могат да бъдат обобщени като учене чрез сътрудничество и съвместно обучение. Общото между двете, което ги прави и подходящи за работата ни в Центъра, е търсенето на активно включване на обучаемите и отговорността, която те самите носят към обучителния процес, поставянето на лектора в ролята на фасилитатор на процесите и изграждането на умения за работа в екип.

При съвместното обучение всички участници работят заедно върху една и съща задача, докато при ученето чрез сътрудничество задачата е разделена между участниците в групата, които после трябва да съчетаят работата си за постигане на общ резултат. По този начин при съвместното обучение:

  • обучаемите се самоорганизират;
  • дейността им не е непрекъснато наблюдавана от лектора;
  • обучаемите самооценяват постигнатото в индивидуален план и постигнатото от групата.

При ученето чрез сътрудничество:

  • дейностите са предварително структурирани, като всеки получава точно определена роля;
  • резултатът от работата се оценява;
  • успехът на работата зависи от усилията на всеки един от членовете на групата.

Двата подхода имат своите предимства и недостатъци, които Ви каним да обсъдим в настоящата дискусия. Заедно с това Ви молим за мнение дали е подходящо да се апробират двата вида работа в обученията на Центъра и какъв е потенциалът им за включване в преподавателската Ви дейност.

Снимка
Име и фамилия
Минчо Николов
Минчо Николов

Изключително често използвам метода на сътрудничеството.  Смятам за много полезно участниците в малката група да се самоорганизират и да работят заедно за една задача. Всичко това носи добавена стойност за изграждането на добър екип, дава повече мнения, което обогатява възможните варианти за отговор или решение на работния казус и не на последно място - много по-забавно е.

При съвместното обучение също може да се говори за много добри обучителни резултати, защото тогава гледните точки са много повече и човек може да извлече повече информация, през личната си критична преценка.

Смятам, че и двата метода имат голям потенциал и аз определено ги използвам в обученията, които провеждам.

Препоръчвам да бъдат апробирани в Центъра.

Успех!

Ср., 23/10/2019 - 16:53 Permalink
Снимка
Катя Кръстанова

Намирам, че ученето чрез сътрудничество и съвместното учене са добри методи, които като цяло ползвам в работата си, базирана на учене от опита. За мен е полезно всички обучаеми да бъдат включени активно в процеса, за да могат, както да споделят и представят своя наличен опит, така и да имат възможност при работата в малки групи да го надградят с новото знание. Понякога, ако в малката група има обучаеми, които трудно асимилират новото знание и ползват свои неефективни модели на работа, за които не разбират, че са неподходящи, може да се намали ефекта от новото знание и превръщането му в умение. За това след ползването на учене чрез сътрудничество и съвместно учене е добре да има представяне и споделяне в голяма група, за да може преподавателят да направи обобщение и да акцентира правилните решения.

Вт., 14/11/2019 - 15:24 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте,

Аз нямам много пряк опит като обучител, но имам много опит в директно наблюдаване на обучителен процес. Споделям напълно и двете мнения, които са в подкрепа на прилагане на методите – „учене чрез сътрудничество“ и „съвместно обучение“. Те дори са много стимулиращи за овладяване на чисто теоретични знания. Смятам обаче, че могат да се прилагат, когато вече групата се познава, както по между си, така и от самия преподавател. Най-малкото, защото той трябва да зададе условието и да разпредели „ролите“.

Моето мнение е, че методите са подходящи за дългосрочни обучения, каквито са нашите курсове за професионални обучения. В кратките семинари тези методи са по-трудни за прилагане?

Моля, колеги, правилно ли разсъждавам? Очаквам Вашите мнения по този въпроси!

Пон., 18/11/2019 - 13:51 Permalink