Уважаеми лектори,

преди всичко искаме да Ви благодарим за участието в дискусията, посветена на Микроученето. Получената подкрепа от Ваша страна прехвърля полето на действие към администрацията и методическия екип на Центъра, които трябва да обсъдят реалното приложение на Микроученето в обучителния процес и начините, по които би могло да бъде подкрепено неговото практическо използване от страна на лекторите в курсовете, провеждани в ЦРЧРРИ.

Разчитайки отново на Вашата активност, бихме искали да Ви помолим да вземете отношение към новата дискусионна тема в Клуба на лектора, а именно:

 

Възможности за пълноценно включване на хора с увреждания в обучителния процес

 

По време на проектната инициатива на тема Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване - възможности и предизвикателства, бяха очертани различни аспекти на осигуряването на достъпна среда за включване на хора и в частност младежи с увреждания в обучителния процес.

Стана ясно, че достъпността не е само в осигуряването на подходяща архитектурна среда, но и в начина на поднасяне на информацията, по съобразен със спецификата и вида на увреждането начин. Тя е в използването на подходящи обучителни техники и ресурси, както и в цялостното създаване на подходяща атмосфера, предразполагаща към непредубедено и приобщаващо общуване спрямо хората с увреждания. Лекторът трябва умело да подкрепя развитието на целия потенциал, който няма отношение към съответното увреждане, като извежда на преден план най-ценните качества на човека с увреждане, а и на останалите курсисти.

Във връзка с гореизложеното, ще се радваме да споделите:

  • По какъв начин разбирате осигуряването на „достъпна среда“ за обучение и как успявате да я постигнете? Как според Вас би могло да се постигне пълноценното включване на хора с увреждания в обучителния процес посредством педагогически/методически похвати?
  • Какви техники биха могли да бъдат използвани за осигуряването на подкрепящо общуване между хората от уязвимите групи и в частност такива с увреждания с останалите участници?
  • Как според Вас биха могли да се използват новите информационни и комуникационни технологии в подкрепа на успешното обучение на хора с увреждания? Дайте примери, които биха могли да бъдат адаптирани към спецификата на курсовете, предлагани от ЦРЧРРИ.
  • Моля, споделете успешни практики от собствения си опит като лектор в Центъра (или от други места) по отношение на адаптирането на учебния процес в случай на включване в групата на човек с увреждане.
  • Желаете ли допълнителна подкрепа от страна на Центъра в методическо и ресурсно отношение? Моля, дайте конкретни предложения как бихме могли да съдействаме за по-успешното обучение на курсисти с увреждания.

 

Вашите коментари и предложения са изключително важни за нас, тъй като споделянето на Вашия непосредствен опит и гледна точка като лектори ни помага да подобряваме качеството на провежданите курсове и да предоставяме по-добри обучителни услуги.

Пълният доклад, подготвен от проф. Сийка Чавдарова-Костова за инициативата на тема „Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване - възможности и предизвикателства“ ще бъде предоставен при поискване на всички заинтересовани участници в дискусията.

Имейл за контакт: gabriela_nikolova@chrdri.net

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте от мен!

Ще изложа мнението си само по някои от въпросите, тъй като нямам опит по всички поставени въпроси

  • По какъв начин разбирате осигуряването на „достъпна среда“ за обучение и как успявате да я постигнете? Как според Вас би могло да се постигне пълноценното включване на хора с увреждания в обучителния процес посредством педагогически/методически похвати?

В общоприетия смисъл формулировката „достъпна среда“ се отнася основно за „физически“ достъпна среда. Адаптирано към нашата база ЦРЧРРИ се е погрижил за осигуряването на условия, които да позволяват на хора с физически увреждания да се обучават при нас. Учебният корпус, хотелите, ресторантът имат необходимите подстъпи, асансьори, санитарни помещения, които са адаптирани за тези лица. В Центъра имаме и „виртуална“ алтернатива на обученията и според спецификата на темата / респ. специалността и състава на групата може да се използва он-лайн формата на обучение. Освен това добра алтернатива на услугите на ЦРЧРРИ са дигиталната библиотека, форум за комуникации между лектори, курсисти и т.н. Така че в този аспект сме осигурили необходимата „достъпна среда“.

Въпросът обаче, е разширен по отношение на прилагането на педагогически / методически похвати за приобщаване на хора с увреждания. Според мен от съществено значение е спецификата на увреждането, за да може да се даде по-конкретен отговор.

  • Какви техники биха могли да бъдат използвани за осигуряването на подкрепящо общуване между хората от уязвимите групи и в частност такива с увреждания с останалите участници?

Всички техники, които осигуряват изграждането на доверителна връзка между участниците, са подходящи. Отработването на такива техники обаче, задължително върви с изградена култура и самосъзнание и съпричастност за адекватно отношение към хората с увреждания.

  • Как според Вас биха могли да се използват новите информационни и комуникационни технологии в подкрепа на успешното обучение на хора с увреждания? Дайте примери, които биха могли да бъдат адаптирани към спецификата на курсовете, предлагани от ЦРЧРРИ.

Това, което ни е по силите, в Центъра се прилага. Изкуствен интелект, роботи и т.н все още е в сферата на нереалното за бюджета на Центъра.

  • Моля, споделете успешни практики от собствения си опит като лектор в Центъра (или от други места) по отношение на адаптирането на учебния процес в случай на включване в групата на човек с увреждане.

За съжаление тук нямам конкретен опит.

  • Желаете ли допълнителна подкрепа от страна на Центъра в методическо и ресурсно отношение? Моля, дайте конкретни предложения как бихме могли да съдействаме за по-успешното обучение на курсисти с увреждания.

Този въпрос също съдържа специфика, на която не мога да отговаря.

Ще съм любопитна преподавателите с опит какво ще споделят по последните два въпроса....

Вт., 23/09/2021 - 15:55 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

Когато говорим за хора, които имат потребност от повишаване на своите знания и умения, не бих ги разделила на хора с или без увреждания. Просто бих говорила за хора, които са мотивирани да учат и такива, които не са. 

Естествено е, че интелектуалните затруднения биха създали трудности пред вкючването в определени курсове, но според мен, съдържанието на обучението трябва да бъде съобразено с целевата група, за която е предназначено. Т.е. - ако обучаваме хора с интелектуални затруднения - ще им предложим адаптиран материал и ще си поставим цели, които са съобразени с техните възможности и потребности. Както и ще използваме подходящи методи и техники за обучение. Не би трябвало да съществува никакъв проблем и ограничения да включим хора с физически увреждания в обучения от всякакъв характер - те биха могли да работят и семинарно, и в онлайн среда. Особено онлайн средата, при която не се изисква предвижване в пространството, дава неограничени възможности да бъдат включени много участници от близки и далечни населени места, без оглед на техните физически възможности. Важно е обаче, лекторът да създаде разбираем и комуникативен материал, като използва разнообразни интерактивни подходи и стимулира участниците чрез интересни дискусии и съдържание.

Няма съмнение, че всички трябва да имаме равен достъп до обучението, но за да се случи това - средата трябва да бъде достатъчно адаптирана към потребностите на обучаемите: да имат умения да ползват компютър, онлайн платформи, средства, чрез които да чуват и виждат преподаваното съдържание, ако имат зрителни или слухови увреждания. 

Останалото е мотивация.

Пон., 27/09/2021 - 13:59 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by Lina Kostadinova

Здравейте, г-жо Костадинова, бих искала да Ви благодаря за участието. ЦРЧРРИ полага усилия по осигуряване на достъпна среда - това е факт, който няма как да бъде подминат. Осигуряването на физически достъпна среда обаче според мен е първа стъпка, която е и определяща за приемащо отношение към хората с увреждания. Това е началото на пътя, което е изключително важно, тъй като то постепенно променя мисленето и отношението към хората с увреждания. Заедно с това обаче считам, че грижата и включването на хората с увреждания трябва да продължи и много след тези първи стъпки. Обучението е изключително важно, защото то не само помага за социалното включване на хората с увреждания, то е и начин да им се каже, че могат да се справят и че са пълноценна част от обществото.

Пон., 27/09/2021 - 14:08 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by D.Kraleva

Г-жо Кралева, изключително съм благодарна за коментара Ви. Може би именно тук е ключът към успешната работа с хора с увреждания - не да ги отделяме от останалите, а просто да адаптираме материалите според спецификата на групата - нещо, което всеки добър лектор задължително прави по време на подготовката на часовете си. Именно тук е и силата на ЦРЧРРИ като обучителна институция - да създава обучения, които да отговарят на потребностите на конкретната група обучаеми, което се постига с предварителни въпросници и работа/запознаване с участниците преди самия старт на семинара.

Особено ценен според мен е и намекът за възможностите, които създава онлайн средата по отношение на включването на хора с увреждания. Много се надяваме да имаме възможност да използваме тези възможности не само в семинарите за държавната администрация, а и за обучение на незаети лица с увреждания по програмите за професионална квалификация и преквалификация.

Пон., 27/09/2021 - 14:22 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

Определено съм съгласна с тезата, че достъпността на обучението не е само в осигуряването на достъпна архитектурна среда. Като преподавател в курсовете по „Озеленяване и цветарство“ трябва да отбележа, че при нас физическата активност и издръжливост безспорно има много по-голямо значение, отколкото в други специалности. Заедно с това обаче, опитът ми като преподавател в Центъра показва, че дори в такива случаи, приемането в групата от страна на курсисти, администрация и преподаватели е това, което има водещо значение.

В група, която водех, имаше курсист с физическо увреждане, но с огромно желание да бъде полезен, да оползотвори времето си и да учи. С подкрепата на ръководството и колегите си, той се включи безпроблемно към обучителния процес и практическата работа. Подготвихме специфични, изпълними задания за него и благодарение на техническите си познания и интереси той се превърна във водеща фигура при създаването на напоителна система за растенията. Всички останали се обръщаха към него като „специалист“ в тази област. Интегрирането му в групата никога не е стояло под въпрос. Колегата се включваше и в интензивните разходки по паркове и ботанически градини. Извън учебния материал, това някак направи всички останали по-загрижени и сближени, съпричастни към проблемите на един човек с увреждане. Това донесе радост за целия колектив и помогна за осъзнаване на приноса, който всеки един човек може да има в общата работа. В днешно време приемането на различните хора и образуването на колектив е полезно за всички нас и трябва да бъде част от всяко едно обучение.

Съб., 20/11/2021 - 18:28 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Г-жо Янчева, благодаря Ви за споделеното мнение - то е вдъхновение за всички, които по различен начин сме ангажирани с обучителния процес. Особено важна е идеята за това, че всички можем да бъдем полезни на останалите със силните си страни - именно това е и идеята на това да ценим онова, което човекът с увреждане може, а не да се фиксираме върху дефицитите му. Представеният от Вас пример чудесно илюстрира ценността на този подход и реалната му приложимост в практиката, към която трябва да се стремим. Както посочи по-горе г-жа Кралева, добрият лектор винаги адаптира учебния процес към индивидуалността на своите обучаеми, и именно това е голямата крачка за всеки преподавател. Поздравявам Ви, че сте я направили!

Съб., 20/11/2021 - 18:53 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

Здравейте, много Ви благодаря за високата оценка, подкрепата от страна на администрацията на ЦРЧРРИ е много важна за мен.

 

Пон., 22/11/2021 - 07:59 Permalink

Не мога да се похваля с голям, че дори и какъвто и да е опит с младежи с увреждания, един или двама човека за 14 годишна практика в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Минималната практика, която имам показва, че възможността на човек в такова състояние да се справя, зависи от индивидиалните сила, интереси и мотивацията му да преодолява съществуващите затруднения. Проблемът е сериозен и отговорен и осигуряването на достъпна среда е само техническата страна на въпроса. От най-ранна детска възраст е много важно да се вдъхне вяра, че от тях зависи да се справят и да преодоляват трудностите, самочувствие, че могат да се справят въпреки всичко и самото справяне ще им носи радост, интерес, които да им дава сили да преодоляват трудностите. Доста сложно е преодоляването на психологическия проблем, който предполагам съществува, но определено, индивидуалната мотивация е от съществено значение за преодоляване на проблемите и намиране на подходящо място в живота.

Смятам, че информационите технологии предлагат голяма възможност за хора с увреждания. От една страна, възможността за дистанционно обучение, а от друга усвояване на различни приложни програми MS Word, MS Excel, MS Power Point, програми за предпечатна подготовка, програми за графика и др. и използването им в различни сфери на живота. Това е възможност за работа от вкъщи.

Също ми се струва, че може би, обучението и включване на хора с уврежданния в трудовия процес трябва да се решава и с непосредствена комуникация с работодателите, които са в състояние да предложат такива възможности, защото могат да се обучават и за извършване на практическа работа, при положение, че заболяването позволява това.

Взимането на правилни решения, избиране на подходящо обучение е свързано и с изследване на съществуващото състояние на нещата, къде и с какво се занимават хора с увреждания, как се справят, какви трудности срещат, от какво се нуждаят, какво биха препоръчали за решаване на проблемите си.

Препоръчително е да се разработи специална програма за хора с увреждания, в зависимост от конкретното им състояние като се помисли за удължаване на времето за подготовка, ако е необходимо или да се провежда индивидуално обучение.

Пон., 06/12/2021 - 12:17 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Благодаря Ви за направения коментар, както и за това, че насочвате вниманието ни към ролята на новите информационни и комуникационни технологии в процеса на включване на хората с увреждания в обучение. Те несъмнено предоставят много възможности по отношение на достъпността и трябва да се използват не само при обученията в дистанционна форма, а и при тези в присъствена. Това е свързано с подготвеността на всеки лектор, включително и в техническо отношение, за което Центърът като образователна институция следва да съдейства.

Пон., 06/12/2021 - 12:29 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори и методисти, бих искала да Ви благодаря за включването в дискусията и направените коментари. Както отбелязвате и Вие, в Центъра през годините са положени много усилия, така че обученията, независимо дали говорим за семинари за държавната администрация или за курсове за професионална квалификация и преквалификация, да бъдат направени достъпни за хората с увреждания. На първо място, това е достъпната архитектурна среда, която е създадена в ЦРЧРРИ и която се подобрява през годините. Заедно с това обаче, както отбелязвате и Вие, са важни и:

- използване на достъпни дигитални средства за обучение;

- използване на методи и техники, осигуряващи индивидуална включеност на обучаемите в учебния процес, независимо дали говорим за хора с увреждания или не;

- канализиране на механизми за адаптация на учебния процес и осигуряване на индивидуална подкрепа за обучаемите с увреждания.

По всеки един от тези аспекти вече се работи, но заедно с това, трябва да е ясно, че осигуряването на достъпност в наматериален аспент изисква последователни усилия през годините, които трябва да бъдат продължени.

Пон., 06/12/2021 - 12:44 Permalink