Уважаеми лектори и методисти,

Бихме искали преди всичко да благодарим на онези от Вас, които вече се включиха в първата дискусия за годината в Клуба на лектора, в която обсъждаме какви критерии следва да се прилагат при формиране на целева група поотделно за семинари и курсове за професионална квалификации, както и какви подходи да бъдат използвани за постигане на хомогенност на обучителната група. Дискусията ще остане активна до края на месец май, след което Вашите мнения ще бъдат анализирани и обобщени, така че да бъдат използвани в по-нататъшната работа по подобряване на учебния процес в ЦРЧРРИ.

Разчитайки отново на Вашата активност и съпричастност, бихме искали да продължим дискусията към следващия етап от подготовката на обучението, предлагайки  да споделите мнението си по темата:

Как според Вас съдържанието на учебните материали трябва да се адаптира към различните нива на познания и умения на отделните обучаеми?

Несъмнено всеки от по-опитните лектори притежава богат набор от материали, които трябва да бъдат прецизирани за всяка отделна обучителна група в зависимост от нейните потребности. Подобен тип обучения имат много по-голям успех и ефективност с оглед на професионалната реализация на обучаваните. Затова бихме искали да Ви попитаме:  
 

  • Какво е необходимо да знаете за обучителната група, за да можете успешно да адаптирате учебните си материали?
  • Предложете критерии за събиране на необходимата информация за обучаемите (възраст, трудов стаж, сфера на досегашен опит, пол, друго).
  • Какви методи използвате при адаптиране на материалите?
  • Предприемате ли допълнително прецизиране на обучителните методи след първата среща с обучителната група, особено при модули/обучения с по-голяма продължителност?
  • Адаптирате ли обучителното съдържание в самия процес на преподаване и по какъв начин?

Очакваме Вашите коментари и предложения!

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Уважаеми колеги,

Вече и аз започвам да натрупвам по малко преподавателски опит и смятам да споделя мнението си по изложените въпроси.

По проект на Оперативната програма за обучение на администрацията въведохме много удачен инструмент за предварително запознаване с участниците от дадено обучение – т.нар. анкетна карта за обратна връзка. В нея събирахме данни за професионалния им опит, трудов стаж, очаквания от курса във връзка с придобиване на теоретични знания и практически умения, както и самооценка на познанията им по темата...

Резултатите бяха очевидни в положителния смисъл, засечени чрез ROIT оценките на тези обучения. Особено когато ставаше въпрос за една и съща тема, но проведена в цикъл от няколко обучения. Всеки път учебното съдържание се адаптираше към конкретната група участници благодарение на тези анкетни карти и показахме много добри трансфери на знание.

Приветствам този инструмент да се запази.

В курсовете за безработни лица има специфика в подбора на групата, тъй като такъв реално не може да се прави и остава варианта – в хода на обучението да се реагира на опита и очакванията на курсистите. Засега резултатите също са добри, но това се дължи на факта, че основно се квалифицират обучаеми, които не са работили в сферата на обучението. Входящият въпросник, който попълват в Центъра снема тази предварителна информация, но тъй като се обработва в края на курса, отчита основно осъществения трансфер на знания. Може би е удачно да разпишем стъпки, да се предоставя на преподавателите предварително като обща информация, за да може те да се ориентират в някаква степен как да подходят към учебното съдържание

Любопитно съм за мнението на колегите!

Пон., 23/05/2022 - 12:27 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Несъмнено събирането на предварителна информация е изключително важно като предварителна стъпка и това се прави в Центъра. Ако могат да се констатират слабости, то те са в анализа на предварителната информация и изпращането й в обобщен вид към лекторите. Според мен би следвало, точно както посочвате, анкетните карти да бъдат анализирани максимално бързо, така че лекторите да получат интересуващата ги информация, така че да могат да адаптират курса си към спецификата на целевата група. В принципно отношение механизмът е сходен за семинарите, организирани за държавната администрация и за курсовете за безработни лица. При вторите обаче трябва да бъде взета предвид по-голямата продължителност, както и смяната на различни лектори в рамките на курса.

 

Пон., 30/05/2022 - 15:25 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

За мен като лектор е важно и полезно да получа информация за групата, с която предстои да работя. Доколкото разбирам, Центърът събира анкетни карти от участниците, но тази информация в голяма част от случаите не достига до нас, лекторите, в ясен и използваем вид. Разбира се, опитните лектори бързо се ориентират по отношение на нивото на групата, за това каква част от материала се налага да съкратят и в кои групи могат да влязат в повече детайли. Заедно с това обаче, ако имаме малко повече информация с какви участници ни предстои да се срещнем, това би допринесло за ефективността особено на първите занятия и би ни помогнало при подготовката на материалите. Именно затова приветствам подобна инициатива от страна на Центъра.

Вт., 31/05/2022 - 06:09 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

благодаря Ви за споделеното мнение. То ни помага да дефинираме проблема, което, разбира се, е много важна първа стъпка в неговото решаване. Отчитаме, че като методисти и организатори трябва да подобрим комуникацията с лекторите по отношение на предоставянето на информация за обучителната група, както и да положим още усилия при анализа на данните, с които разполагаме.

Вт., 31/05/2022 - 06:17 Permalink