Уважаеми колеги,

 

Започваме дискусия по много важен въпрос, свързан с постигане на заложените цели в обученията. Как смятате - успявате ли да ги постигнете? Какви механизми за измерване използвате? Имате ли свои подходи за покриване на заложените цели според учебното съдържание?

Очакваме да споделите мнението си.

 

Поздрави.

Снимка
Име и фамилия
Боряна Колева
Представяне

За качеството на образованието оценка  може да даде последващата реализация на обучаемите и каква част от тях се възползват от това, което са усвоили по време на обучението. Въвеждането на нови дисциплини би могло да разшири кръгозора, но не трябва да се забравят и задължителните съгласно програмата на министерството. Увеличаването на компютърните умения и дигитализацията на обучението във всички случаи е перспектива.

Винаги съм се стремяла да помагам на хората около мен и да разбирам проблемите им. Обичам отговорните и всеотдайни хора и се стремя и аз да съм такава.

Боряна Колева

Здравейте колеги,

Настоящата дискусия „ Как постигате заложените цели в обученията, разписани в нормативните документи“ , ме накара да се замисля за истинските резултати, които постигам след приключване на модулите, които водя.

Съгласно учебната програма и материалите, които представяме преди да започнем обучението, към всеки модул освен методите на преподаване и хорариума, описваме и компетенциите, които обучаемите трябва да придобият. Единственият начин, по който ние оценяваме е тестът, който се прави в последния ден на обучението, когато всички са притеснени, бързат няма време да се осмислят пропуските. Ограниченото време и липсата на текущо оценяване е недостатък, с който трябва да се справим всички.

Дали сме постигнали заложените цели може да каже само бъдещата професионална реализация на обучаемите. Би трябвало бюрата по труда да дават тази обратна информация.

 Аз срещам изключителна трудност в процеса на  обучението от разнородната аудитория -  по възраст, образование, квалификация и за съжаление грамотност. Има курсисти, които не могат да пишат и да смятат 2+2. Да ги науча да правят счетоводни записи и да попълват счетоводни документи е истинско предизвикателство за мен. Винаги съм препоръчвала за специалностите Счетоводител и Касиер да има предварителен подбор.

Съществен момент в работата е и особения сегмент на обучаемите. Някои от тях са обидени на всички, постоянно са недоволни – от учебни материали, от автобус, от храна, от отворен прозорец, от затворен прозорец, някои стават и излизат навън по 4-5 пъти на час без да се притесняват, че пречат на останалите и на учебния процес. Да се прявят забележки от наша страна е смешно, защото обучаемите не са деца и нашите задължения не са да следим за поведението им. Има групи с чудесен микроклимат, но има и такива, в които липсата на лична мотивация за обучение е очевидна.

Обучила съм много желаещи да научат професията счетоводител, които в последствие станаха добри специалисти. Със същото желание и ентусиазъм подхождам и при обучението на нашите обучаеми, говоря за предимството на професията и отговорностите, които ще имат ако продължат да я практикуват.

За да постигна резултати в процеса на обучение прилагам индивидуалния подход към всеки, налага се да съм психолог, който търси начини да мотивира аудиторията, че промяната в професионалната реализация е възможна само ако се положат усилия да овладеят материята в момента и продължат да се обучават в процеса на прилагането им в практиката.

Пожелавам на всички успешна работа!

 

Боряна Колева

Лектор по Счетоводство

 

Вт., 29/06/2017 - 12:53 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Икономическите условия в страната и свързаната с подобряването им  необходимост от навлизане на чужди инвестиции, поставят и нарастващи изисквания към пазара на труда. В този смисъл квалификацията и професионалното обучение придобиват все по-голямо значение. Важно е в обученията да се постигат умения и знания,които да отговарят на изискванията на конкретно работно място. Това ще увеличава шансовете за реализация на обучаваните на пазара на труда.

Нужно е да се акцентира на получаването на знания за ключови компетентности. Например по икономическите специалности, завършващите курса, трябва да са наясно с изграждането на себестойността на продуктите в една фирма, да умеят да определят разходите по икономически елементи, да изчисляват разходите свързани с увеличен или намален обем на производството/променливи/ и тези които не зависят от обема на произведените продукти и услуги/постоянни/. С други думи трябва да се провежда атрактивен и практически ориентиран учебен процес.

Повишаването на ефективността на учебния процес изисква и известна промяна в учебните програми на ЦЕНТЪРА!!!

Между впрочем, независимо от специфичните знания които получават курсистите изисквани от определена специалност, то за всички, които се готвят и желаят в бъдеще да работят във фирма, е необходимо да придобият минимум икономически знания, за да могат да участват ефективно и със самочувствие в бизнеса на фирмата. Този минимум,според мен,е:

-себестойност на продуктите и услугите;

-приходи и разходи на фирмата;

-печалба;

-рентабилност;

Обучителния процес в ЦЕНТЪРА трябва съществено да се отличава от класическото академично преподаване. Една значителна част от членовете на групите са преминали университетско обучение. Презентациите при професионалното обучение трябва да са изпълнени, според мен, с практически примери от дейността на различни организации в които евентуално ще попаднат по-късно обучаваните. Това ще им създава възможности и самочувствие за връзка с наличните знания и натрупан предишен опит и прилагане на наученото в практиката.

Презентацията на преподавателя трябва да създава условия за:

+ привличане на обучаваните в разглежданата материя като се провокират дискусии,задават се въпроси и се изказват мнения;

+ да се поддържа непрекъснат контакт с курсистите, за да има и обратна връзка, чрез която да се отчита разбирането на информацията;

+ да се акцентира на най-важното, за да бъде запаметено;

+ важен момент е онагледяването на информацията със схеми, графики, диаграми;

+ в края на презентацията да се направят точни и конкретни изводи;

Обучението трябва да бъде така структурирано и проведено, че завършвайки курса, обучаваните да имат ново, непознато за самите тях самочувствие. Да открият че за някои категории и характеристики само са чували, а сега вече същностно ги познават и даже могат да спорят. Не е необходимо по определена дисциплина да се изучи всичко/времето също не го предполага/, а да се изучи онова, което има реално практическо значение в работата на фирмите и то трябва да бъде значителна част от ново-придобитите знания на обучаваните.

Обучението, което съдържа в себе си условия и предпоставки за сериозно практическо приложение е интерактивното обучение. Прилагането му за възрастни е съпътствано от ограничения, породени от голямото различие във входящото ниво на обучаваните, вътре в групата: образователно и квалификационно; мотивация за учене; възможности за запаметяване и т. н. Независимо от това, моя опит показва , че интерактивното обучение може да се счита, а и практиката го доказва, е най-ефективно от гледна точка на постиганите резултати за обучение на възрастни със съответстващите им характеристики.

Това е така, защото поставяйки обучаваните в центъра на учебния процес, се активира тяхната ангажираност и практическа заетост, а това ги мотивира за креативно мислене и желание за прилагане на наученото в практиката.

      ПОЗДРАВИ

                РАДКО ЗАРКОВ

Пет., 07/07/2017 - 11:56 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Много благодаря на г-жа Колева и г-н Зарков за аргументираните мнения!

Разбира се, всичко изложено и от двамата е натрупано впечатление не от един или два курса. Проблемът с мотивацията на курсистите, особено на хора, които са трайно безработни и от практиката наблюдаваме постоянното им преливане от един курс в друг, е много сериозен и предложението на г-жа Колева за часове с психолог, е много добро. Обсъдихме го с нашият екип и смятаме да "реагираме" още през есента, с програмите на стартиращите курсове за безработни лица.

По отношение на предложението на г-н Зарков за осъвременяване на методите на обучения и даване на превес на интерактивните обучения, Центърът дава възможност за реализирането им и дори ги прилага усилено от няколко години в семинарите за служители от държавната администрация в системата на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Методистите на Центъра са разписали методи и подходи, които да се прилагат в интерактивните обучение и всеки лектор, който има желание за прилагането им в обучението, което води, би могъл да получи необходимата информация и съдействие.

Радваме се, че имаме единомислие с Вас!

 

Пет., 07/07/2017 - 14:09 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Вземам отношение по темата като преподавател в курсовете по специалност „Текстообработване“.

Ключовите думи в темата на настоящата дискусия са: нормативни документи, заложени цели в обученията и степента на реализация на тези цели, т. е. постигнати резултати.

Целите на обучението за придобиване на квалификация по професия „Оператор на компютър“, специалност "Текстообработване" са заложени в учебния план и учебната програма, които са разработени на основание на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Рамкова програма А и Наредба  № 8 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор на компютър“.

В тези нормативни документи е посочено какви теоретични знания, практически умения и професионалноличностни качества трябва да придобие обучаваният след завършване на обучението.

В учебната програма са формулирани темите, конкретизиращи учебното съдържание за постигане на заложените цели. От съществено значение за постигане на тези цели е качеството на разработените и предоставени на обучаемите учебни материали. На следващо място е материално-техническата база и организацията на учебния процес.

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи – Кремиковци предоставя много добри битови услови за обучение. Организацията на учебния процес също е много добра. Специално за курсовете по специалността „Текстообработване“ може да се помисли за подмяна на компютърната техника с такава, даваща възможност за инсталиране на операционни системи Windows 7 и по-високи версии.

Ефективността в обучението може да се оцени по резултатите от изпитите по теория и практика. Тук от съществено значение е качеството на тестовете и на заданията за практическите изпити, както и доколко те в пълна степен включват учебното съдържание.

Като преподавател аз обръщам сериозно внимание както на качеството на разработените учебни материали, така и на пълнотата и коректността на тестовете и заданията за практическите изпити.

Доц. Н. Василев

Пон., 10/07/2017 - 11:20 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Процесът на обучение е сложен процес, свързан с поставяне на цели, но също така зависещ и от нивото на подготовка на обучаемите. За флота се казва, че скоростта на придвижване се определя от най-бавния кораб. Така че, от една страна са целите, от друга обучаемите с техния интерес, ниво на предварителна обща подготовка и мотивираност.

Като основна цел трябва да се постави процес на обучение, даващ основни насоки за подхода на работа при използване на преподавания материал. От моя гледна точка такъв начин на обучение дава и перспективата за самостоятелно бъдещо развитие.

В най-общи линии, етапите на представяне на материала (на обучение) ги разглеждам в следната последователност:

  • теоретична подготовка – по време на представяне на теорията трябва да се дават примери, които да улесняват разбирането (вникването в същността) на преподаваната материя;
  • практически упражнения – обучаемите разработват самостоятелно задачи, свързани с преподавания материал и в този процес най-добре се установяват неизяснените теоретични положения, които, ако е необходимо се обясняват повторно. Задачите се разработват като са дефиирани като последователност от точки, функционални възможноси По време на практическите упражнения се дава допълнителен материал, който стъпва на преподадения и на все пак някакви усвоени знания;
  • тестът се явява заключителен етап на процеса на обучение. Отговаряйки на въпросите, те проверяват и търсят правилните отговори. Много вежен момент (според мене) е обучаемите да не се мъчат да си спомнят какво им е казано, а да се ориентират и търсят логиката във въпросите и отговорите и взаимовръзките между тях. Също така смятам, че е изключително полезно да се представят и  анализират допуснатите грешки при решаване на тестовете.

В процеса на преподаване трябва да се систематизира и структурира идеологията за работа с приложните продукти (Microsoft Office), което да се използва от курсистите за едно бъдещо развитие и използване на нови функционални възможности.

Изобщо "Обучение през целия живот" не е само добре звучащ лозунг, а чисто и просто една необходимост.

Ср., 12/07/2017 - 13:01 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Уважаеми колеги,

Благодаря ви за изнесените мнения по темата! Тя не е за подценяване и за това е необходимо по-сериозно внимание върху начините за постигането на целите в обученията.

В дискусията се очертаха някои детайли, върху които екипът на Центъра ще се съсредоточи.

На първо място се фиксира проблемно звено, което не за първи път се изразява, а именно разнородната аудитория (предимно в обученията по НПДЗ за безработни лица), незадоволителната им подготовка (ключови компетентности), както и липсата на мотивация в голяма част от участниците, което има своето обяснение, но е сериозна предпоставка за възпрепядстване ефеективността на обучителният процес.

Като важни елементи в обученията дискусията формира следните насоки:

- индивидуален подход;

- да се обърне сериозно внимание върху необходимите компетенции, придобивани в резултат на обуението. Правилната насока е към по-тесен диалог с работодателите, които да посочат техните изисквания към потенциалните кандидати в съответните длъжности, на конкретните работни места;

- преориентиране към предимно интерактивни обучения, които поставят обучаемият в центъра на обучението. По този начин се ангажира неговото внимание и има възможност за избягване от настоящата ситуация на постоянното обучение в различни професии на едни и същи лица.

Не на последно място трябва да се отбележат и предложенията, които се очертаха в дискусията, а именно:

- промяна в учебните програми така, че да се различават от класическото академично преподаване и да се наблегне върху практиката. Това всъщност е продължение и затвърждаване на вече споменатота тенденденция към интерактивни обучения;

- постигане на ефекта в завършилите обучението за придобито ново, непознато за тях самочувствие.

 

Ще ви очакваме и в следващите дискусии!

 

Поздрави,

 

М. Кьосева

Вт., 18/07/2017 - 12:00 Permalink