От провелата се дискусия стана ясно, че темата за предварителната работа между обучвани и лектори е необходима. Мненията, които в по-голямата част се припокриха, формираха тезата, че вие самите (лекторите) имате необходимост от тази дейност, като част от цялото обучение. Вашето удовлетворение за добре свършена работа е пряко свързана с обратната връзка от обучаемите и правилно формираният индивидуален профил за потребностите и възможностите им. Последователният подход към обучаваните се моделира на базата на предварителната информация за тях, а това е част от проблема, който е обект на дискусията.
ЦРЧРРИ обучава служители от държавната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика и безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. В първият случай предварителната работа между лектор и обучаван не е възпрепядствана от странични фактори, тьй като целевите групи са ясно формирани и е въпрос единствено на желание и възможности на самия лектор за този подход към обучителния процес.
За обученията по НПДЗ има редица препядствия, които пречат на тази дейност и вие много точно и еднозначно сте ги подчертали в коментарите си. За нас е много важно, че се отнасяте с разбиране и имате желание да упражмявате предварителната работа с обучаемите. Екипът на Центъра ще вземе предвид всички мнения и препоръки и ще предприеме съответните мерки за предоставяне на условия за предварителна работа между лектори и обучаеми.
Не можем да отминем безразлично изказаното мнение на г-н Радко Зарков: „Морално е преподавателите да се ангажират с безплатно консултиране на хора преминали обучение в Центъра за изясняване на проблеми, свързани с работата която започват или проекти, в които евентуално участват...“ За нас е чест и привилегия, че имаме възможност да работим с лектори с такава нагласа.