Известни ли са ви принципите на Participatory approach?
Участвали ли сте сега в подобен формат на обучение?
Как виждате вашата роля в едно обучение, в което фокусът е върху участниците и те са основните двигатели на процеса на обучение?
Какво мислите за приложението на този метод при обученията в ЦРЧРРИ? През какви етапи ще премине едно такова обучение според вас?
Какви могат да бъдат недостатъците и предимствата в този подход при приложението му в Центъра?

Очакваме вашите мнения!

Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Здравейте,


Използването на методи за усвояване на знания и умения чрез въвличане и активно участие на обучаемите в учебния процес-категорично да!

Според мен,активното обучение,особено по дисциплини свързани с икономика и финанси е несравнимо по-високо ефективно и създава предпоставки,обучаваните да придобиват нови знания и умения,способности за анализ и обобщения и в крайна сметка възможности за вземане на правилни решения по различни казуси от реалната икономика.
В преподавателската си практика,включително и в Центъра използвам метода на проектното обучение.Броят на участниците в отделните групи е удобен за разделяне на 2 проектни екипа,които след задължителната теоретична обосновка от преподавателя поемат своя дял за решаването на определен казус.Опитът способностите и амбициите на участниците в програмните екипи дава по-добро, или по-слабо решение,което може внимателно да бъде корегирано от преподавателя.
Какви могат да бъдат ограниченията за активно обучение в Центъра?
1.Липса на готовност у преподавателите да отстъпят от традиционната си роля на централни фигури и абсолютни авторитети и експерти да се превръщат в лоялни консултанти, приемайки обучаваните като равностойни партньори в процеса но обучение.
2.Липса на желание у преподавателите за преструктуриране на обучението,чрез реално въвличане на курсистите в обучителния процес.
3.Ограниченото време по някой от дисциплините,което принуждава преподаватели/с вкус към използване на методи на активно обучение/да се превръщат само в лектори,а обучаваните са пасивни.
Пон., 15/06/2015 - 13:48 Permalink

Здравейте колеги!

Не съм запозната с този метод на обучение и много малко неща, да не кажа никакви, намерих за него.
Според мен това ще е нещо като работа в екип, където всеки участник има своята роля и допринася за цялостната динамика на групата по време на обучението.
Това, което ме притеснява е, когато групата е голяма – повече от 15 души. Винаги има един неформален лидер и един „оплакващ се”. Ако настъпи противоречие между тях,
Лекторът рискува да се провали обучението.
Много внимателно трябва да се прилага този метод, за да няма отрицателен ефект при обучението.
Това е моето скромно мнение по въпроса.
С поздрав,

Ср., 24/06/2015 - 15:09 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Participatory approach - на практика се оказва, че в определен момент от време се въвежда някаква терминология и от този момент нататък всеки влага смисъл, какъвто му върши работа и го използва в област, в която му трябва. 
И така, Participatory approach - съвместно участие за постигане на определена цел. При едно съвместно участие за постигане на определена цел възникват много въпроси, които определено трябва да бъдат решени правилно, за да може да се изпълни поставената цел или цели. Въпросите, които трябва да бъдат решени като брой и като тематика сигурно ще варират в зависимост от задачата, но в най-обобщен вариант могат да се сведат до:
• колко и кои хора или структури има смисъл да бъдат привлечени за решаване на проблема;
• в какво съотношение и взаимовръзки ще се намират участниците;
• как и кой ще управлява процеса;
• как, кога и с каква честота трябва да се прави анализ и оценка на развитието на процеса и др.
За процеса на обучение, "Participatory approach" може да се разглежда като цел за увличане, мотивиране на обучавания и по този начин той активно и неусетно да вземе участие в процеса на своето обучение, образование и респективно развитие.
Всяко нещо, което се възприема като нещо неприятно, наложено отвън задължение, а не като нещо, което е "щастливо стечение на обстоятелствата" възможност, игра, предизвикателство, нещо трудно, но същевременно интересно, увлекателно и непременно полезно в бъдеще, се усвоява по-трудно, без необходимия ентусиазъм и удовелствие и респективно със съмнителна резултативност. Невъзможноста да се привлече вниманието и да се мобилизират собствените сили на обучавания води до съмнителен успех.
Говори се, че когато човек сам си плаща образованието, нещата са коренно различни. На практика се оказва, че това съвсем не е така. Дори понякога и тапията не е толкова атрактивна цел. Вниманието и творческия (изследователския) дух трябва да се събудят и мотивират. Процесът на обучение да се възприема като път, осеян с радости - всяко научено ново нещо е извор на радост, желание за нови знания и вяра в собствените сили, вяра, че нещата не са толкова сложни, а всъщност са дори и интересни. Процесът на обучение трябва да започва "по-кротко". Да се привлече вниманието, да се събуди интереса и така стъпало по стъпало да се навлиза в новите знания.
Трябва да се търси емоционална съпричастност от страна на обучавания. Всяко нещо, което ни носи радост (докоснали сме се до нещо ново и интересно), го възприемаме по-лесно и го помним по-дълго. Научените нови неща или затвърдени стари знания представляват основа и ни помагат по-лесно да усвояваме други нови неща. Целта на преподавателя не трябва да бъде да покаже колко много знае, а да накара и обучаемите да се стремят да развиват своите знания и умения. Човек със самочувствие, че е в състояние да се справи с нещо се справя много по-добре от човек, които е потиснат и не вярва в собствените сили.
Ролята на преподавателя в случая е много отговорна. Той трябва да притежава необходимите знания, да има желание и подход да запали собствените двигатели на тези, които обучава. Да им покаже, че могат да се самообучават и самоусъвършенжстват и да им внуши желание за това. Все пак преподавателят е този, който трябва да диктува темпото и обема информация, която трябва да се преподава. Обучаемият трябва да може да задава изпреварващо въпроси, които са обяснения на преподавателя в следващите минути. Това е доказателство за присъствие в час.

Пет., 26/06/2015 - 13:14 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Наименованието Participatory approach чувам за пръв път, но принципите за обучение по този метод в които обучаемият е основна действаща фигура са ми известни и в преподавателската си дейност до сега, в една или друга степен съм ги използвал. Този подход е особено подходящ за обучение в магистърската степен, но може да намери приложение за обучение на ученици, дори и на малки деца и доколкото знам, се използва във Великобритания.
Може ли метода на активното обучение да намери приложение в учебния процес в ЦРЧРРИ? Да, мисля че може и ние, преподавателите в курс по Текстообработка, в една или друга степен го използваме. За мен приложението на метода се изразява преди всичко в това, че при обучение по модулите на Microsoft Office лекциите се съпровождат с подходящи примери и след всеки основен въпрос на лекцията се поставят за решаване практически задачи, като целта е да се активират обучаемите сами са се справят със задачата. Друг елемент от този метод е, при преподаване на всеки следващ продукт на Office, да се търси аналогията с вече изучените. Чрез поставяне на подходящи въпроси, да се накарат обучаемите сами да стигнат до верните отговори и получат новите знания, т.е. те да станат „двигатели“ на процеса на обучение. Обучението е двустранен процес и добри резултати могат да се получат, ако в него активно участват както преподавателите, така и обучаемите. Ето защо основна задача на преподавателите е не само да дават знания, а и да стимулират обучаемите към активност за усвояване на тези знания и придобиване на практически умения.
Доц. Н. Василев

Съб., 27/06/2015 - 16:32 Permalink

Най-общо методите за обучение се разделят на две групи – фокусирани върху преподавателя и фокусирани върху обучаваните. На настоящия етап от обществено развитие, ерата на науката и технологиите, тенденцията е към преминаване от фокусираните върху преподавателя методи, към фокусирани върху обучаващите се. Този подход цели възпитание и развитие в обучаващите се на дух за иновации и практически умения. Participatory teaching approach се базира на идеята за обучение, не просто чрез предоставяне на знания, а чрез конструиране на знанията от самите обучаващите се, под ръководство на преподавателя. Без претенции за изчерпателност, подходът, фокусиран върху обучаваните се основава на методи като: мозъчна атака, въпроси и отговори; дискусии; дебати; ролеви игри; казуси; използване на интерактивни материали и др.

Ролята на преподавателя е изключително важна и отговорна, независимо, че центърът е преместен върху обучаващите се, защото той е този, който трябва да провокира креативността на студентите или курсистите да конструират знания, като дефинира, ръководи и контролира процеса на обучението.

Смятам, че елементи на подхода сме използвали и използваме и в момента в процеса на обученията в ЦРЧРРИ.

Мисля, че няма универсален алгоритъм и етапи, които да са подходящи за всички обучения. За конкретни предметна област, целева група и преподавател трябва внимателно да се подберат методите за обучение. 

Предимствата на подхода са неоспорими, а недостатъците при прилагането му в Центъра, според мене са свързани с необходимостта от повече време, както за самото обучение, така и за подготовката му. Също, доста често, трудно може да се формира еднороден и монолитен екип за обучение, фокусирано върху обучаващите се, от курсистите на Центъра. 

В заключение, важно е да се отбележи, че обучаващите се са различни и учат по различни начини. Не съществува единствен метод, който да може да удовлетвори потребностите на всички. Подходите и методите за обучение трябва да се използват като взаимно допълващи се. Теоретичната част от обучението, според мене, трябва да се базира на методи, фокусирани върху преподавателя, а след това да се изгради „мостът“ от теорията към практическите умения, чрез методи, фокусирани върху обучаващите се.
Вт., 30/06/2015 - 11:04 Permalink
Снимка
Vera Seliktar

Обучението е процес на учене, който включва усвояването на нови умения, понятия и поведение. 
До сега не са ми били известни принципите на активния метод на обучение.
И не съм участвала в подобен формат на обучение.
Както се обясни Конвенционалното обучение e подход, съсредоточен върху обучителя, около който се върти целият процес, докато обучаемите имат пасивна роля. 
Приемам идеята за активното обучение,като участниците са основни двигатели в процеса на обучение.
Но за това е нужна” революция” в съзнанието на курсистите, които са безработни и са с със самочувствието на вечно неоправдани , но същевременно са доста мързеливи.Голяма част от тях идват в ЦРЧРРИ само за обезщетенията за безработица и това се казва открито !!!
Моето предложение :
За увеличаване на активността е необходимо след всяка лекция курсистите да са задължени да изготвят резюме /доклад/ на предадения материал и съответните възникнали въпроси. 

Ако се провеждат дистанционни обучения, този метод би намерил голямо приложение.

Съгласна съм с тезата че:
• За оценката е наобходимо да се получи валидна и автентична информация. Обратна връзка може да се търси от първични и вторични източници. 
Първични източници:
- самият обучаем: първи и най—важен източник;
- колеги: хората около обучаемия;
- обучители: наблюдавали са участниците отблизо. 

Вторични източници:
- бележки: водени от обучаемия или от др. лица по време на обучението;
- записи: на обучението или на свързани с него дейности;
- доклади на организациите: отчети за ефективността и доклади за напредъка. 

• Оценката може да бъде за отделен обучителен ден, по време на обучението, след него или на определени интервали след обучението. Оценката за деня е много полезна, за да се идентифицират и решат проблемите в момента, в който се появят. Един от методите е чрез управляващ комитет. Членовете му са или доброволци, или се посочват от групата. Те могат да бъдат определяни на ротационен принцип, като нови членове се включват всеки следващ ден. Членовете на комитета проучват реакциите, чувствата, и предложенията на останалите членове на групата, като благодарение на споделеното могат да бъдат намерени решения за проблемите. 
Понякога могат да бъдат използвани и по-малко структурирани начини за провеждане на оценка за деня, например, ако се отдели за това малко време сутрин преди самите занятия – да кажем, половин час. 

• Оценка по време на определени интервали след обучителната програма. 

Когато се прибере вкъщи след обучителната програма, обучаемият може да вникне по-пълно в наученото чрез практиката. Това е много полезно за бъдещите обучения. Обучаемите и обучителите могат да се договорят за начина на даване на тази обратна връзка, като могат да бъдат използвани въпросник, диалог лице в лице или съчетание от двете. 

• Методи на оценка:

- Устно споделяне – при този метод участниците споделят по двойки, тройки или в групи. Дава им се набор от параметри или въпросник. Всяка двойка или малка група може да има говорител. В голяма група обучителят може да води бележките. 
- Въпросник – въпросникът е серия от писмени въпроси по определена тема. Тези въпроси са отворени или затворени. При отворените въпроси отговорите не се категоризират по определена скала. Затворените въпроси предоставят скала (напр. добре, задоволително, лошо). 
- Интервю – интервюто е метод за събиране на информация лице в лице. Чрез този процес могат да бъдат събрани специфични и конкретни данни. Тази техника може да бъде използвана, за да се засече информация, получена чрез други източници. 
- Наблюдение – техниките за наблюдение са полезни методи да се получи информация без намеса в естествена среда. Чрез наблюдение могат да бъдат събрани данни за индивидуалното представяне, взаимодействието в групата и организационната култура. 
• Докладите могат да бъдат ценен източник за оценяващия, тъй като дават фонова информация, която може да се сравни с резултатите от фазата след обучението. 
• Докладът е основен инструмент, който предоставя информация за събитието, целите, съдържанието, процеса и методологията и е особено важен, защото помага да се запази информация за събитието, която може по-нататък да даде тласък на нови идеи. Докладите са част от паметта на организацията и стратегията за последващи действия.
Вт., 02/07/2015 - 15:57 Permalink