Е-лаборатория

Уважаеми колеги,
Всички вие като лектори в ЦРЧРРИ имате ангажимента да подготвите лекторски материал за съответните обучения. Независимо от темата, формата и продължителността на самото обучение, както и целевата група, към която е насочено, лекторската дейност има няколко етапа при нейното провеждане:
1. Запознаване с учебната програма;
2. Набавяне на източници за подготовка на лекторския материал;
3. Подготовка на лекторския материал и синтезирането му в зависимост от времетраенето на обучението. Разпределение на информацията за преподаване по часове;
4. Подготовка на задания и изпитни тестове;
5. Предаване на материалите за проверка от методист на ЦРЧРРИ;
6. Преподавателска дейност пред аудитория;
7. Тест за проверка на знанията на обучаваните;
8. Обратна връзка.
Тази структура е примерна, но в никакъв случай не е задължителна. Всеки от вас има собствен стереотип на подготовка и съответен маниер на преподаване и оценка на знанията на обучените. Нека в настоящата дискусия обсъдим вашите подходи за подготовка на лекторския материал, неговата структура и начина на изложение пред обучаваните.
 Сами ли структурирате учебното съдържание или взаимствате от ваши колеги? 
 На какви източници се доверявате – теоретични или практически казуси? 
 Какви допълнения вкарвате в учебното съдържание и как защитавате авторския си труд? 
 До колко сте склонни да предоставяте разработките си на методисти и обучавани? 
 Какво е вашето виждане за провеждането на лекторската дейност, изхождайки от посочения по-горе план? 
 Какви препоръки можете да направите?

Снимка
Plamen Vraikov

Здравейте!
Икономическата теория не се е изменила значително във времето на нашия живот. Наша задача е да отсеем и структурираме материала с оглед на зададените теми по конкретния модул. Източници за това са наредби, закони и разпоредби, действащи в страната. Разбира се, трябва да следим правените промени по същите, както и актуализираните материали във връзка с тях.
Нямам специални препоръки. 
Бих искал да спомена похвалната инициатива да бъде създадено помагало с материали за обучаващите се!
Пет., 24/10/2014 - 11:41 Permalink

Здравейте,
Обикновено, като получа предложението за лектор и програмата за обучението, на базата на целевата група и продължителността му, се опитвам да подбера и структурирам подходящия учебен материал. Разбира се, правя го сама, но винаги си задавам въпроса „Къде съм аз?“, като преглеждам съдържанието на достъпни аналогични курсове у нас и в чужбина.
Използвам теоретична литература, ръководства, както и се опитвам да избера практически задачи насочени към съответната аудитория. 
Имам вече изграден подход, като винаги представям учебния материал през моята интерпретация и търся подходящи примери, за да го илюстрирам и направя по-достъпен. Честно казано, не се замислям по въпроса за защита на авторски труд, но основно разчитам на коректността на колегите.
С удоволствие бих предоставила, обсъдила и приела препоръки от методисти към учебните материали, защото смятам, че когато има страничен поглед, по-лесно могат да се видят недостатъци, от гледна точка на това, че методистите познават по-добре целевите групи.
Мисля, че етапите на лекторската дейност са коректно дефинирани. 
Нямам конкретни препоръки, защото смятам, че трудно могат да се намерят общи правила за успешна лекторска дейност. Към всяко обучение, подходът трябва да е специфичен, не само на базата на продължителността му и целева група, но основно, на базата на областта на научното знание. 
Поздрави,
доц. д-р Мая Божилова

Нед., 26/10/2014 - 16:07 Permalink
Снимка
Vera Seliktar

Преди да започна дадена лекция винаги се съобразявам с тематичния план, който ми е спуснат от Учебният център /Колежа/. Когато работих като старши научен сътрудник в Министерство на финансите, това беше абсолютна практика, която спазвам и до днес.
При структуриране на учебното съдържание винаги тръгвам от общото към частното, което в най -голяма степен се отнася за учебните десциплини "Обща теория на счетоводната отчетност", "Счетоводство на предприятие" и "Статистика". В противен случай не се усвояват знанията, което е целта на нашата работа.
За всички модули, които преподавам - Счетоводство, Компютърно счетоводство, Финанаси Данъци/ и др. се доверявам на практическите казуси и по-малко на теория.
Считам за приятно задължение да следя всички новости в теорията и практиката и да ги прилагам в преподавателската дейност. С една дума - голямо четене пада !
Усилията, които влага един преподавател са огромни!!
Но имам трайни впечатления, че курсистите са само консуматори, без да се стараят да осмислят и да научат материала. Как да се промени това!?
Радвам се, че мога да споделя с Вас тези впечатления.
Пон., 27/10/2014 - 10:28 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Структурирането на учебното съдържание е изключително важно и в голяма степен допринася за успешната подготовка на обучаемите. Понастоящем има много възможности за подготовката на лекционните материали – различни учебни материали на хартиен носител (учебници, статии, ръководства), интернет курсове и множество статии и публикации по конкретния проблем. Намирам за добра практика и ползването, обмен на материали, методи на преподаване и знания с други лектори, което би допринесло за подобряване на методиката на преподаване, а също така и на изчерпателността на поднасяния лекционния материал.
На какви източници .. – теоретични или практически – В основата на всяко знание е теорията, базисните материали, свързани с тематиката на курса, но опитът от практиката, сблъскването с различни казуси и разрешаването им или както е известно „поуки от практиката” на преподавателя е другата важна страна в процеса на обучение. Практическите казуси подготвят обучаемите за реални ситуации, с които биха се сблъскали в процеса на работа.
Авторското участие е в компилирането на съществуващи материали, практическия опит и най-вече в логическата последователност, организацията на излагането на учебните материали, която е свързана с опита на лектора за изграждането на стабилни знания и подходи за вникване на обучаемите в същността на преподавания материал.
Авторски права – защитата на авторските права е сложен процес, който винаги може да бъде заобиколен. Защитата е най-вече в подготовката на обучаемите и тяхната последваща реализация. Самите материали са подготвяни с цел обучение, откъдето следва, че бих ги предоставила с удоволствие. Дори бих адмирирала и забележки и препоръки, направени от други преподаватели. Истината, правилният подход се ражда в процеса на обсъждане на различни гледни точки (обмяна на опит, наблюдения и констатации). Всъщност, всичко е в името на крайната цел – добре подготвени, уверени в собствената си възможности и стремящи се към развиване на получените знания обучаеми. Лично аз, ако съм ползвала чужди материали, ще ги цитирам.
Към плана бих добавила – непрекъсната актуализация на учебния материал както по отношение на теоретичната, така и практическата насоченост.
Препоръка – запознаване на преподавателите с положителните оценки, мнения, направените забележки и препоръки, дадени от обучаемите в провежданите анкети, с цел оптимизиране на процеса на обучение.

Ср., 29/10/2014 - 11:39 Permalink
Снимка
Mario Angelov

Преподаване на знания и умения в определена област е комплексен процес, който обхваща не само посочения материал в учебната програма. За целта е необходимо не само изпълнението на посочените етапи в осемте точки на посочената структура по темата, а и внимателния подбор на използваната методология, подбрания материал в зависимост от обучаемите и каква основа би могло да се очаква за тяхно входно ниво, на което да се започне обучението. Аз лично предоставям на методистите вариант за провежданото обучение, но всъщност подготвям на практика по-вече от два такива. Това го правя с цел ако групата обучаеми е посочена за начинаещи, а тя в последствие се окаже напреднала и тогава лекторът няма да е актуален и атрактивен. Целта е винаги обучаемите да получат нови знания и умения, актуални към съвременната реалност. Затова се подготвям лично за преподаване на материала до най високо ниво с различни презентации и други материали за обучението.
За да е изпълнено това винаги сам структурирам учебното съдържание по свое усмотрение в различните варианти които подготвям: за деца, за младежи, за средна възраст, за обучаеми с напреднала възраст и после другата категория за начинаещи, напреднали и експерти. Различно е преподаването при мен за различните категории и вариантите за смесване на категоризацията. Това го правя в зависимост с какви понятия следва да се борави и как да се преподава материала за да е интересен и актуален. 
Ползвам материали от други източници, но ги цитирам и даже посочвам на обучаемите от къде съм взаимствал и защо, но това не бива да превишава 30 % от целия материал ако искате да ви оценяват като актуален и атрактивен професионалист.
Ако не се обвърже теорията с практиката се загубва смисълът от обучението и обучемите ще загубят интерес към материята, което се преподава, а от там лекторът ще остане ,,сам” в този процес. Желателно е да се ползват интерактивни и групови методики, акцентиращи върху общуването и диалога в процеса на обучението. Провеждащият обучението да използва презентации на преподавания материал под формата на експозета, обзори, прегледи на добри практики, процедури, анализи на ситуации, беседи и дискусии и други форми, които да провокират интереса и участието на обучаваните.
В преподаваният материал винаги е желателно да се включват допълнително теоретични знания и практични казуси от най-новите реализации на нашата действителност. По този начин се заинтригуват обучаемите и същите след обучението са доволни за възможността от получените нови знания и умения, свързани със съвременни реализации на технологиите. За целта предоставям материали и инструменти, които не съм предоставил на методистите, но предлагам на обучаемите. Това е така защото не знам каква ще е групата на обучаемите по посочените категории и кой от подготвените материали ще е добре да им се предостави. Това преценявам когато се запозная в процеса на обучението с какви обучаеми ще работя и кое според мен ще им е необходимо и интересно.
Авторските права са защитени именно по тази методология – да си актуален според обучаемите, какво ги интересува и до какво ниво. Презентациите, които ползвам не включват това което говоря или практически използвам в обучението. На практика дори друг да ми ползва презентациите няма да се получи същата среда за работа и същите предоставени от мен знания. Старая се да се подготвям индивидуално и специално за всяка среща с обучаемите, независимо от преподавания материал, с нови теоретични и практични знания и умения в преподаваната област. Една и съща тематика всеки път е различна в определена от мен част за да съм удовлетворен от възможността за вписване на собствен ,,почерк” в процеса на предоставяне на знания и умения. Това не е всичко от мен по темата ...
С уважение: доц. д-р Марио Ангелов

Ср., 29/10/2014 - 11:52 Permalink
Снимка
Petar Peikov

Моето мнение по темата:
1. Винаги сам структурирам учебното съдържание на лекциите.
2. Документалистиката и архивистиката са приложни дисциплини, което изисква елементи от практиката и методиката да подкрепят теорията.
3. Допълненията са свързани с разнообразяване съдържанието на лекциите и засилване на интереса към професии, които не са от най-популярните в България, въпреки доказаната им необходимост и обществена полезност и заслуженото им признание в Европа и не само там.
4. С удоволствие предоставям разработките си, тъй като в България документалистиката и архивистиката не са включени в програмите на средното образование, а от висшите училища се преподават самостоятелно са мо в два университета -от 2002г. в Софийския университет, 2012 г. в УНИБИТ.
5. Лекторската дейност в ЦРЧРРИ е организирана изключително професионално. 
6. Бих препоръчал част от курсистите да провеждат стажа си в структурите на Държавна агенция "Архиви", за което ще окажа лично съдействие.
С уважение: Петър Пейков

Ср., 29/10/2014 - 11:58 Permalink