Проведохме редица дискусии, касаещи цялостната система на организация на успешната обучителна инициатива. Засегнати бяха темите за интерактивните форми на обучение, процеса на комуникация в обучителната група, същността на ориентираното към действие обучение и др. Последната от тези дискусии изведе критерии за качеството на учебното съдържание, но остави отворена тема, отнасяща се до намиране на адекватни подходи, техники и инструментариум за написване на учебно съдържание. „Написването” не в смисъла на развиване на лекциите и подбирането на подходящите практически задачи, а „написването”, което да показва и доказва знанието по обучителната тематика, изведено чрез неговите цели, методи, съдържание и резултати. И всичко това, представено в синтезиран план и цялостен обхват.
На този етап отговора на въпроса намираме в индивидуалния подход на всеки лектор, обусловен от личния му професионален опит, структурата на мисленето му и подхода му в подготовката на обучението. 

Считаме, че споделянето в нова дискусия на подходите, които лекторите използват, разписвайки учебното съдържание, би било ценен инструмент, който ще помогне практически в работата както на настоящите, така и на бъдещите преподаватели в Центъра.
Всички, които проявяват интерес към темата и могат да предложат решение на проблема за намирането на подходящите подходи, техники и инструментариум за написването на учебно съдържание могат да публикуват своето мнение до 30 април в е-лабораторията на форума.
Снимка
Katia Krastanova

В подготовката на учебното съдържание следвам две изходни позиции - какво е наличното знание и умение на обучаемите и какво знание и умение искаме да постигнем. В зависимост от продължителността на обучение и нуждите на обучаемите първоначално предвиждам определено теоретично съдържание, което бих искала да представя в съответствие с темата на обучението. За събиране на информация относно наличните знания и умения предвиждам в началото най-често интерактивна част (упражнение или дускусия) чрез която събирам информация за нивото в групата. При обобщението на това упражнение/дискусия поставям областите, където ще се надгражда теоретичното знание. След това тази информация се предвижда да бъде представена.чрез лекция, презентация или друг по-интерактивен метод. За мен на този етап е важно в представеното съдържание да се предвиждат препратки към практиката.
на следващият етап обичайно давам пространство на обучаемите сами да тестват новото си знание или да експериментират с нови умения.

Основно обучителната ми практика през годината е с хора, които вече работят и имат практически опит (дори и малък). За мен е важно учебното съдържание да бъде свързано и пречупено през този опит. Така придобитото знание и умение става по-устойчиво. Съществена задача при такова обучение за мен е и овластяване на професионалистите и "отваряне" на простраство за нови идеи и методи на работата, които самите те да открият.
Пет., 29/03/2013 - 16:14 Permalink
Снимка
Анонимен (непроверено)

Едно от предимствата на това да бъдеш лектор е, че можеш сам да изградиш учебните план и програма и да представиш на обучаемите своята гледна точка относно тематиката и начинът за поднасянето й. Въпреки това, за да бъде едно лекционно изложение пълно, то трябва да следва логически и да отговаря на въпросите: Какво ще бъде преподавано? Как ще бъде преподавано? Защо ще бъде преподавано? и Какъв краен резултат целим с преподаването на дадена тема? Правилното систематизиране на отговорите на горните въпроси гарантира пълна и успешна обучителна програма. Добавянето на казуси, примери, ролеви игри и всякакви интерактивни методи обогатява и практически визуализира материята.

Ср., 17/04/2013 - 12:02 Permalink
Снимка
maya.bojilova

Подходът за разработване на учебно съдържание, според мене, се обуславя от целта на обучението, т. е. очаквания краен резултат и от състава на групата от обучавани (преди всичко образование и област на приложение на получените знания). Добре е когато групата е относително хомогенна, в противен случай е необходимо да се търси баланс. 
Необходимият теоретичен материал, задължително включвам в лекционна (презентационна) форма, но времето, което отделям в различните групи е различно, в зависимост от нивото на знания на обучаваните и от способността им да възприемат конкретния тип учебно съдържание. С помощта на интерактивни методи за обучение се стремя да провокирам у обучавания, специфичното мислене на математическата логика (вероятно, не толкова обичайно за ежедневната им дейност). Избирам подходящи практически задачи, така че заедно да можем да отговорим на въпроса „Защо така решаваме конкретната задача?”, а не само „Как се решава тази задача?”. Съществуват различни подходи за решаване на една задача – моята цел е да покажа различни, за да могат обучаваните да си изберат този, който е най-подходящ за тях.

Нед., 21/04/2013 - 15:46 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

За да бъде качествено подготвено едно обучение, то трябва да има не само програма, която да е за участниците и в която да бъдат показани ясно времевите рамки относно включените теми, но е необходимо да има специален сценарий, който да показва с минути и подтеми, както и методите и инструментите по самото протичане на обучението. По този сценарий, който съвпада с програмата, се води не само лектора, но и предварително той е засякъл колко време ще му отнеме съответното упражнение, игра, представяне на теория или част от презентация.
След като бъде съставен този сценарий е много важно той да бъде обсъден в екип с други негови колеги, които правят подобни обучения, за да могат те да реагират и да дадат своето мнение по отношение на сценария, да дадат също идеи за неговото подобряване или пък за промяна на някои от тези части.
В зависимост от целевата група и от предварителната информация, направена чрез анкета за нивото на знанията и уменията на хората, които ще се обучават се променя съответно и сценария, както и тежестта на определени части в него или пък продължителността, която ще отнеме съответното упражнение.
Ако в момента на обучението хванем, че целевата група има друга нагласа или други очаквания, или потребност някоя от темите да бъде по-сериозно разгледана и това съвпада с целите на обучението, тогава ние трябва да бъде достатъчно гъвкави да разместим или темите в сценария, или пък времетраенето на съответната задача. Това означава, че този сценарий е необходимо да бъде толкова подробен, за да не може обучителят да попадне в капана или да пропусне някоя от темите, или пък да забрави какво и как трябва да се случи в някое от избраните упражнения, игра или представяне.
Друго нещо, което според мен е много важно е разглежданите теми да бъдат свързани с практиката на обучаваните. Дори понякога това да звучи много трудна задача. Примерите, които ще се използват е добре да бъдат предварително подготвени или пък, ако обучителят вече е натрупал доста опит и познава спецификата на работа на хората, които ще обучава – те да бъдат такива, че да насочват групата към примери, които са ясни, и не са сложни. Те трябва да могат да бъдат решени в момента и тук вече зависи от уменията на самия обучител да владее аудиторията и да я насочва, да я връща към темата, за която са се събрали.
И друго нещо, което е важно според мене - да не се обсъждат теми от политиката, материалните благополучия и др. от този род. Ако се обсъждат, те трябва да се обсъждат от гледна точка на това как да се подобри работата или да се въведат някакви инструменти или подходи в практиката по-точно в настоящата практика, поради което не само да мечтаем, а да видим начините за тяхното реално приложение.

Вт., 30/05/2013 - 17:01 Permalink
Снимка
Lina_Kostadinova

Уважаеми колеги,
настъпи момента да закрием дискусията.
Темата не отбеляза съществен брой участия, но предполагам не поради липса на интерес по нея, а по-скоро поради липса на обективно изработени и осмислени като такива подходи, техники или инструментариум за разработване на учебно съдържание.
От мненията, които бяха публикувани във форума, единствено изказването на
г-жа Дашенка Кралева, експерт-обучител от Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца ФИЦЕ-България, поднася практика, която най-близко би могла да се определи като инструмент. Става дума за споменатия от нея „сценарий”.
От 2010 г. във връзка с все по-широкото прилагане на модерните
дистанционни форми на обучение, екипът ни въведе употребата на т.нар. „матрица на лектора”, която от тази година разработваме и за част от присъствените обучения. Тя представлява таблица, която развива хоризонтално същността на изучаваната тематика, извеждайки целитесъдържаниетометода на преподаване
и резултата от наученото. По този начин може не само да се покаже, но и да се докаже необходимостта на всяка тема, включена в дадено обучение. Нещо повече, Центърът има възможност да контролира обучителния процес и да следи за спазването на качеството на обученията, които се провеждат под неговото лого.
Самата таблица много ясно задава рамката, в която да се случват нещата, но в същото време и допуска актуализация на определени детайли, които могат да излязат от спецификата на групата или техните очаквания.
В тази връзка разработеният от нас инструмент вече дава необходимите резултати и лекторите го прилагат в своята работа, тествайки неговата функционалност. Като обективен и формулиран подход го препоръчваме в организацията на всякакви обучения и се надяваме, че темата макар и закрита в настоящата дискусия, ще провокира следваща на следващ етап.

Съб., 08/06/2013 - 17:29 Permalink