От месец септември 2015 г. Министерството на образованието и науката въведе единни принципи за осигуряване на качествено професионално обучение в ЦПО, регламентирани в Наредба №2, която поставя ясни критерии за въвеждане и управление на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучението.
Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.

ЦРЧРРИ има дългогодишен опит в приложението на голяма част от критериите, залегнали в Наредбата в обученията за държавната администрация, осъществени по проект „Изграждане на институционален капацитет на Министерството на труда и социалната политика на Република България", а понастоящем провеждани с финансовата подкрепа на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ. За нас е важно участниците в обученията да имат самочувствието на добре подготвени професионалисти - информирани, придобили нови компетенции, доразвили своя професионален капацитет, който да прилагат в практиката.

Постигането на една синхронно работеща система, особено за управление на качеството е сложен, динамичен и дълъг процес. Екипът на Центъра има амбицията да прилага доказано работещ полезен чужд опит в тази насока, като се съобразява и със самите участници в обучителният процес.

В дискутираната тема в Клуб-а за качественото обучение и ролята на лекторите в него, взеха участие лектори, преподаващи в различни направления. Изказаните мнения само подчертаха необходимостта от подлагане на обсъждане на възпросите за подобряването на обучителният процес, като качеството е признак за съответствие на очакванията с постигнатото.

Обобщението на дискусията начерта някои важни моменти в готовността на лекторите да участват в качествено обучение в ЦРЧРРИ. По-голямата част от включилите се в дискусията колеги изразиха готовността си за участие в интерактивни обучения. Това е и един от критериите за измерване на качеството, залегнали в Наредба №2. От няколко години Центърът разработва, апробира, прилага и иновативни подходи за обучение на възрастни и обратната връзка от обучаемите е положителна. Ще се радваме, ако с общи усилия успеем да постигнем високо качество на обучителният процес с интерактивност и иновативност.
Като фокус на дискусията се очерта мнението за подбора на участниците и релевантната учебна програма. Ежегодно екипът на Центъра актуализира учебните програми със социалните партньори - дейност, която също е залегнала като критерий в Наредбата. С цел по-висока практикоприложимост на провежданите обучения въведохме практика за задължително съгласуване на учебната програма в професионалните обучения и методите на преподаване с лекторите. Този подход ще разтовари от ненужни модули и теми обученията и ще насочи вниманието и усилията на обучаемите в конструктивна посока.

Темата за постигане на високо качество при обучението на възрастни е неизчерпаема и може да се разглежда от различни аспекти. ЦРЧРРИ предлага професионални обучения и семинари, изцяло съобразени с държавните образователни изисквания и залегналите принципи в българското законодателство. Екипът на Центъра е на разположение за обсъждане на идеи и проекти, които биха подобрили ефективността на обученията и повишили удовлетвореността на обучените.

Категория