Преди да взема отношение към въпросите свързани с „Подходите и техниките при формулиране на темите за провеждане на дискусия“, искам да кажа, че дискусията е един от най-трудните за организиране и провеждане методи за обучение.

Съществуват различни видове дискусии (обикновена, кръгла маса, панелна дискусия, решаване на казус) и в зависимост от вида се определя и технологията за организирането и провеждането им.

За да се проведе една дискусия се разработва план, в който наред с темата се формулират и основните въпроси за дискутиране. Предоставя се допълнителна литература и се осигурява време за подготовка на обучаемите.

От собствен опит зная, че дискусията изисква и много сериозна подготовка на преподавателя. Той трябва да има не само задълбочени знания по темата, за да може да опонира и формулира алтернативни тези, но и да знае как да води дискусията, кога и как да се намесва, за да могат обучаемите свободно да споделят и обосновават тезите си, но да не позволява отклонение от темата и умело да насочва обучаемите към достигане на научно обосновани изводи.

ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ

Както лекциите и упражненията така и темите за дискусия се залагат в учебната програма по дадената дисциплина.(Не всяка дисциплина дава възможност за прилагане на този метод).

Темата за дискусия трябва да дава възможност за споделяне и обосноваване на различни мнения. Тя трябва да бъде формулирана така, че да провокира обучаемите за търсене на различните варианти за решаване на дискусионните въпроси. За целта, в поредицата лекции предхождащи дискусията, преподавателя трябва да акцентира върху проблемните въпроси и да посочи различните възможни алтернативи и подходи за решаването им.

Темата за дискусия трябва да дава възможност за обсъждане на един и същи въпрос от различни гледни точки и достигане до заключения на базата на сравняването на различни мнения и позиции. Много важно при оформянето на темата е как ще бъдат формулирани въпросите, защото те дават насоките в които ще бъдат насочени дебатите.

Аз водя занятия основно в курса по текстообработка и смятам, че този метод, в този курс не е приложим, тъй като изучаваните модули не дават възможност за формулиране на дискусионни теми, допускащи алтернативни интерпретации и варианти за разрешаването им.

Доц. Н. Василев