Уважаеми колеги,

Във връзка със зададената тема за дискусия, искам да споделя, че според мен основното което трябва първо да оценим като лектори и преподаватели  в ЦРЧРИ  е каква е целевата група,  т.е. какъв е състава и структурата (възрастова и професионална) на обучаемите.

За работата ми също от важно значение е да определя каква е личната мотивация на всеки обучаем. Нашите обучаеми са възрастни хора между 20 и 65 години, които  са имали различни професионални отговорности и функции на пазара на труда, които сега трябва да мотивираме да преосмислят бъдещата си реализация и да намерим специфичен подход на първо място да осъзнаят нуждата от обучението, на второ място да оценят личната изгода от придобиването на нова професия и не на последно място да се увеличи самочувствието, самоувереността и самоуважението им.

Винаги при общуването си с нашите обучаеми аз ги възприемам като личности, способни да поемат отговорност за себе си, които може и да имат по-голям жизнен и учебен опит дори от мен. Повечето от тях проявяват висока стемен на отговорност и готовност за учене, но има и такива, на които трябва да се обърне допълнително внимание за да мотивират присъствието си. При тези случаи искам да наблегна на обучаемите, че те сами са избрали какво да учат и трябва да използват рационално времето  за придобиване на новото знание. Насочвам ги към това, че могат веднага да приложат знанието си и заедно с тях следя какви са нуждите на трудовия пазар от новата им професия.

В нашата преподавателска дейност, ние като лектори сме задължени да спазваме предварителния учебен план и програма и сме длъжни не само да предадем нужните  знания, но и да оценим до колко обучаемите са възприели материала. Попълването на тестове е трудна задача за обучаеми над 40 годишна възраст, които не са срещали  до сега тази форма на оценка на познанията. Така че използването на традиционния подход на обучение в случая не винаги дава представа дали сме постигнали нужното.

В моята практика използвам подход, при който заедно с учебния материал изхождам от досегашния опит на обучаемите ( личен и професионален) и го свървам с новата професия с различни ролеви игри. Много често самите обучаеми искат да обясним дадена ситуация или тема и да я обвържем с новите им познания. Случва се това да не е конкретно свързано с изучавания материал, но разискването на темата води до повишена активност на обучаемите и подобряване на климата.

Основното, което се стремя е да познавам обучаемите – какъв е образователния им статус, наличните знания и умения, как приемат обучението и очакват ли да го приложат в бъдеще.