Е-лаборатория

Уважаеми преподаватели,

Откривайки първата тема в Клуба на лектора за 2020 г. бихме искали първо да благодарим на онези от Вас, които се включиха в проведените през 2019 г. дискусии. Вашето мнение е изключително ценно за нас като отправна точка за по-нататъшни методически разработки и реален инструмент за подобряване качеството на обучителния процес в ЦРЧРРИ.

В развитието на дейността си Центърът се опитва да създаде оптимални условия за планиране и провеждане на учебния процес. В тази връзка и с цел да бъдем полезни на лекторите още в подготовката на материалите за курса, методистите на Центъра създадоха въпросници и материали, които да подпомогнат събирането на предварителна информация за обучаемите. При започването на всяко обучение по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера, всеки обучител има информация както за стажа на участниците, като в предварително изпратените анкетни карти се събира информация за професионалния опит по специалността, знанията по конкретната тема на обучението, както и за теоретичните и практически аспекти на проблематиката, които участниците искат да бъдат разгледани. В обученията, осъществявани по Националния план за действие по заетостта в Центъра, също се събира предварителна информация за знанията на участниците по всеки конкретен модул от учебната програма чрез анкети за предварителна самооценка по скала от 1 до 5 по отношение на теоретична подготовка и практически умения по всеки модул от учебната програма.

В настоящата дискусия бихме искали да поставим въпроса доколко е полезна за Вас предварителната информация, която Центърът набира за профила на обучаемите и техните предварителни нагласи към дадено обучение? Каква друга предварителна информация (извън логистичната) бихте искали да съберем от обучаемите преди започване на обучението?

Доколкото изкуството да се обучават възрастни е свързано с това да се направи най-добрия избор за конкретната група участници, бихте могли да обърнете внимание на подбора на методи в зависимост от целите на обучението, вида им (традиционни, активни или интерактивни), за мотивиране на участниците и т.н. Ако думата „метод“ има гръцки произход и означава „път за постигане на определена цел“, то поканата ни в настоящата дискусия е да ни разкажете за предварителния си „път“ към участниците, който предшества действителната Ви среща с тях, но е изключително важен, доколкото внимателното планиране на едно обучение е първата и най-важна предпоставка за успешното му протичане.