Дискусията като част от учебния процес е неприложима в курсове за изучаване  на приложни програмни (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.) продукти с цел прилагането им в различни области на човешката дейност. Предмет на дискусия може да бъде изборът на приложни програми, но след това е необходимо да се работи за усвояване на функционални възможности, които могат да бъдат използвани за решаване на конкретни проблеми в процеса на работа.

Дискусията предполага обсъждане на алтернативи, възможност за избор, възможност за изясняване на даден казус, интерпретиране на определени състояния и гледни точки, избор на подход за постигане на определена цел, търсене на различни гледни точки и аналитичното им обобщение за решаване на определена задача и интерпретиране на послания в творчеството на известни автори и формулирането на общочовешки ценности. Целта на всяка една дискусия е изясняване на определен проблем с учебна цел или с цел за решаване на определен проблем.

Основен въпрос при организиране на дискусия е правилно формулиране на темата и избор на значими теми. Дискусията изисква предварителна подготовка на участниците и предоставя среда за реален сблъсък на различни мнения, свързани с разбиране на проблема (темата), сблъсък на различни гледни точки по темата, формулиране на изводи и решения, като резултат на обсъждането. Винаги трябва да се поставя тема за дискусия, която би задълбочила знанията на участниците и която би активирала тяхната мотивация за участие в обсъждане по темата и стремеж за представяне на разнообразни и много често нестандартни схващания и съждения.

Всеки един от нас вниква в проблемите (темите, преподавана материя) в различна дълбочина и развитие (възприема действителността и посланията по различен начин), така че всяка дискусия дава нов прочит и знания на участниците за състоянието на проблема.

Считам, че дискусията в процеса на обучение е по-подходяща за хуманитарни дисциплини, за алгоритмизиране на последователност от действия при възникване на определени ситуации или дефиниране на необходимо взаимодействие с цел правилно формулиране на последователността и необходимостта от конкретни действия.

В процеса на организиране и провеждане на дискусията трябва да се:

  • формулира проблемът (темата) и да се вземат предвид нивото и подготовката на участниците в дискусията с оглед правилно дефиниране на целите на дискусията;
  • изясни проблемът (темата) с цел изучаване на темата в дълбочина и осигуряване на възможност за правилно прилагане на знания по темата;
  • анализира мнението на различни специалисти по проблема (темата);
  • разгледа проблемът от различен ъгъл, колкото повече гледни точки, толкова по-добре;
  • търсят общи и най-добри решения или алгоритмизиране на резултатите от всеобхватното познаване на проблема (темата);
  • формулират общовалидни резултати и подходи с цел прилагането им и при решаването на други проблеми (теми);
  • постигне информираност на участниците в дискусията и осигуряване на знания за по-лесно усвояване и анализиране на други теми.

Или както се казва, в процеса на дискусията трябва да изкристализират знания, осигуряващи познаване и възможност за взимане на правилни решения, произтичащи от обсъжданата тема.