В предходните дискусии в Клуба на лектора, самите Вие, преподавателите в ЦРЧРРИ засегнахте темата за мотивацията на курсистите, подсказвайки ни нейната важност, актуалност и многоизмерност както по отношение на курсовете за безработни лица, така и в семинарите, които провеждаме по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.

В двата вида обучения мотивацията на курсистите включва различни аспекти. Тя е изключително важна за безработните лица, обучавани в професионални курсове по Националния план за действие по заетостта, защото следва да доведе до цялостна промяна в жизненото поведение и преминаване към трудова заетост в желана професия.

Не по-малко значима е мотивацията на курсистите в обученията по проекта. Ефективността на семинарите се измерва и чрез склонността на обучаемите да променят професионалното си поведение и да подобрят ефективността на работното си място, за което не малка роля има не само общуването с преподавателя, а обмяната на опит с колеги от различни институции и организации, каквато е и една от основните цели на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.

Повишаването на мотивацията на обучаемите има пряко отношение към постигането на ефективност и резултатност на всеки обучителен процес. В тази връзка бихме желали да Ви поканим да споделите личния си опит какви методи и техники използватев тази посока.

Мотивите за учене, заедно със способностите и начина на преподаване са едни от най-съществените фактори, които влияят върху процеса на обучение на възрастни и получените резултати от него. Това означава, че трябва да се познава тяхната същност и разновидности.

Мотивите представляват  подбудите за целенасоченото човешко поведение и разкриват причините, с които то може да бъде обяснено. Тяхната съвкупност и взаимовръзка формират мотивацията на личността.

Мотивите са движещите сили, които обуславят насочеността на действията на хората. Характеризират се с голямо разнообразие и динамика. В зависимост от различни критерии се класифицират на: водещи и второстепенни; явни и скрити; осъзнавани и ненапълно осъзнаване; материални и духовни; физиологични, психични и социални и др. Изследването им обаче е извънредно важен, сложен и труден процес, защото чрез тях се разкрива същностната и интимната страна на личността. Проучването им е предмет на изследователската дейност на едни от най-известните психолози – Зигмунд Фройд, Курт Левин, Ейбрахам Маслоу, Алексей Леонтиев и др.

Курсистите в ЦРЧРРИ се отличават с голямото си разнообразие, което се изразява в многообразието на мотивацията им да участват в предлаганите обучения. Едни търсят възможности за промяна, други се надяват на материални придобивки, трети желаят да намерят „себеподобни“, с които да обменят опит, информация и преживявания, четвърти се стремят да реализират пропуснати желания и мечти. Всичко това дава възможност за използване на различни подходи за мотивиране на обучаваните, които са известни от педагогическата теория и практика.

При бихейвиористичния модел за мотивиране се дава приоритет на външната мотивация чрез подкрепленията, поощренията и похвалите. Поставя се акцент върху формирането у курсистите на трайни умения и навици.

За представителите на хуманистичния подход на мотивиране по-важна е вътрешната мотивация. Тя се осъществява чрез задоволяване на потребностите от развитие, самоутвърждаване, поддържане на висока самооценка, предизвикване на уважение у близките и познатите им хора. Важен вътрешен мотив и стремежа у хората към компетентност в дадена област.

Когнитивистичният модел за мотивиране извежда на преден план познавателната страна на личността на обучаваните. При него се разчита и стимулира развитието на възприятието, паметта, мисловните процеси, въображението и творчеството. Важното при този подход е формирането на любознателност и трайни интереси в изучаваната област. Емоционалната удовлетвореност, експериментирането и откривателската дейност са други важни компоненти за мотивиране на обучаваните при този модел.

 

Ср., 30/09/2020 - 14:50 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте, темата за мотивацията на обучаемите е сложна и многоаспектна, но моето мнение на методист по обучения, е следното:

Трябва да се спазва простичкият принцип „преподавател – обучаем“ да общуват равнопоставено, като партньори;

Към всеки обучаем да се подхожда индивидуално, с акцент върху силните му страни и неговата уникалност;

Обучаемите трябва да се предразположат, че грешките учат;

Доверието е в основата на ефективното познание;

Как могат да се спазват тези принципи? - чрез подкрепа и доброжелателство за общуване, за себеизявяване, за промяна. За мен това е ключът към мотивиране на обучаемите.

Ср., 30/09/2020 - 15:07 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by проф. Стойко Иванов

Проф. Иванов, благодаря Ви за споделенното мнение. За нас вътрешната мотивация на участниците е особено важна. Що се отнася особено до курсовете за незаети лица, имаме много успешни истории, в които участниците, чрез получената квалификация успяват да променят професията си и да се занимават с това, което действително желаят. 

Ср., 30/09/2020 - 15:27 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Вашето мнение също ни насочва към хуманистичния подход в процеса на изграждане на мотивация на участниците, при който е изключително важен принципа на вътрешно удовлетворение от постигането на определени цели. В работата си, по този начин, ЦРЧРРИ се вписва в принципите на учене през целия живот, подпомагайки обучаемите в процеса на квалификация и преквалификация.

Ср., 30/09/2020 - 15:31 Permalink

Повишаването на мотивацията на обучаемите има пряко отношение към постигането на ефективност и резултатност за всеки обучителен процес. Това определено е напълно вярно както за процеса на обучение, така и за всичко, което ни се случва в живота. Както обучаемите, така и преподавателите определено трябва да бъдат мотивирани за процеса на обучение, в който участват. Но не винаги процесът на мотивиране е лесен проблем. Започвам да мисля, че още в детството трябва да се научим да се мотивираме.

В реалния живот се наблюдават хора, които се мотивират сами, упорити са, могат да дефинират какво им трябва и как да го постигнат и други, които трудно могат  да бъдат мотивирани или да се мотивират сами. Хората са различни и различно реагират на случващите им се житейски ситуации.

Например, мотивирането на хора, които трябва да научават неща, непосредствено свързани с преките им служебни задължения е процес, които е незабележим. Те имат някаква начална подготовка и новите неща ги приемат като нещо естествено и необходимо. В този случай и преподавателите са улеснени и мотивирани да предадат много повече от това, което би им било необходимо.

По различен начин стоят нещата при обучаване на хора, които се сблъскват за пръв път с материята на обучение. И ако пред тях стои липса на перспектива и възможност за работа, мотивирането се оказа почти мисия невъзможна. Дори състояние на потиснатост, неудовлетворение, притеснения, страх оказват силно влияние върху процеса на мотивиране. Качества като любопитство и любознателност  могат да помогнат на процеса на мотивиране. Именно това са качества, които смятам, че трябва да се възпитават от ранна детска възраст, които могат да помагат по-късно в живота.

Мотивирането е пряко свързано с разбирането на преподаваната материя и самочувствието, че научаваш нещо ново, интересно и с надеждата да бъде полезно, но и малкото натрупване на знания и задействане на процеса на „самообучение“, процесът на възприемане, понякога е сложен и изискващ повече време процес. Мозъкът трябва да се доведе до желание да приема новите знания.

Усилията на преподавателите за мотивиране на обучаемите не винаги е лесно и успешно. Това е двустранен процес и зависи от усилията и на двете страни. Процесът на обучение е доста по-лесен, когато се работи с мотивирани хора. Те полагат допълнителни усилия за усвояване на материала и по този начин могат да поемат и научат повече неща, които определено могат да им бъдат полезни за бъдеща работа.

Пет., 09/10/2020 - 14:29 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Г-жо Николова, благодаря Ви за коментара. Наистина, моят опит в работата по обучения както за заети, така и за незаети лица, показва значимостта на това обучаемите да видят пряка приложимост на знанията, които получават. Това е особено явно в курсовете за повишаване на квалификацията на служителите от държавната администрация, тъй като това са обучения по специфични теми, от които участниците виждат непосредствена полза в работната си практика. В обученията за безработни лица също се опитваме да постигнем максимална актуалност и практическа приложимост на знанията още при разработването на учебните програми, с което се опитваме да подпомогнем Вас, лекторите, в процеса на мотивиране на обучаемите и постигането на максимален ефект от курса.

Пет., 09/10/2020 - 14:35 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори и методисти, 

в обобщение на дискусията, можем да заключим, че повечето от Вас виждат в изграждането на вътрешна мотивация както у лектори, така и у курсисти, като един от о сновните принципи, залегнали в обучението на възрастни, предлагано от ЦРЧРРИ. Несъмнено, това се  постига по различни начини. На всички нас ни се иска курсистите да идват водени от желанието да предледват предварително избран професионален път, по който да се самоусъвършенстват. Не можем обаче да подминем и множество случаи, в които даден курсист почти случайно попада в курс за професионална квалификация и преквалификация и едва след това разбира, че това е било неговото/нейното призвание. Оказва се, че много често хората са по-емоционални, отколкото са склонни да си признаят, а начинът, по който им се представя учебното съдържание от страна на лекторите има водещо значение. Включването на интерактивни елементи в това отношение е особено важно. Именно за да улесним лекторите в това отношение, екипът на ЦРЧРРИ разработва методически материали и съдейства с методическа подкрепа на всяка стъпка от подготовката на учебните материали.

 

Пон., 27/12/2021 - 14:53 Permalink