Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори и методисти,

бихме желали да открием първата дискусия в Клуба на лектора за тази календарна година с тема, свързана с ангажирането на обучаемите и подкрепата към активността им в електронна среда. Към настоящия момент това все още е единствената възможност за обучение, докато развитието на епидемичната обстановка не ни позволи провеждането на присъствени занятия.

В края на 2019 г. в Клуба на лектора беше обсъдена темата „Учене чрез сътрудничество и съвместно обучение“. В хода на дискусията, преподавателите на Центъра, както тези, които водят обучения в курсовете за безработни лица, така и работещите по проекта, приветстваха тези методи и коментираха възможностите за включването им в практическата си работа. В хода на обсъждането бяха предложени нови и интересни методи, които се оказаха особено полезни и ефективни.

Характеристики на съвместното обучение включват:

  • обучаемите се самоорганизират;
  • дейността им не е непрекъснато наблюдавана от лектора;
  • обучаемите самооценяват постигнатото в индивидуален план и постигнатото от групата.

Именно тези умения се оказват особено важни както при обучението, така и в изграждането на цялостни умения за работа в дистанционна среда. С оглед на обстановката, която ни ограничава откъм провеждането на занятия в присъствена форма, бихме искали да продължим темата за съвместното обучение, като коментираме възможностите за активно ангажиране на обучаемите в електронна среда, при спазване на предимствата, които ни предоставя колаборативното учене.

Затова се обръщаме към Вас с молба да споделите опита си в контекста на работата си в Центъра и извън него. Моля, посочете как според Вас изброените по-горе карактеристики на съвместното обучение биха могли да се адаптират към електронната среда на обучение, създадена посредством новите информационни и комуникационни технологии.

Благодарим Ви за съдействието!

Вт., 25/02/2021 - 18:43 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Жасмина Саръиванова
Представяне

Казвам се Жасмина Саръиванова. Завършила съм 125 СОУ "Боян Пенев" с преподаване на чужди езици, английска парарелка, специалност "Право" в Юридическия факултет на УНСС и "Международни отношения" в ЦОУ на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 
Главен експерт съм Националния институт за помирение и арбитраж и хоноруван преподавател по трудово право в УНСС.
Ползвам английски и френски език.

Жасмина

Електронната среда за обучение дава много нови възможности и позволява провеждане на обучението без откъсване от работната среда. В обучението би могло да бъде включено изготвяне от курсистите на кратки материали по конкретната тема, които да бъдат качвани на онлайн платформи, преглеждани от обучителите, след което да има дискусия.

Пет., 26/02/2021 - 17:33 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Костадинка Василева
Костадинка Василева

От 08.02. до 12.02.2021г. бе проведено пробно дистанционно обучение с курса по „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

Изненадващо интересът  към тази форма на обучение от страна  на курсистите се оказа голям. Вероятно е резултат от провокацията да участват в нещо  ново, както и от дългото изчакване да продължат обучението.                                  

Три жени не се включиха поради липса на компютри и връзка с интернет.

Като се има предвид, че групата е сформирана от хора с различно ниво на образование, с различни професии и интереси, както и с различни умения за работа с компютър, тези курсистите проявиха желание и постоянство да участват в учебния процес през цялото време.

Участваха активно по време на дискусиите, отговаряха на задаваните въпроси и изготвяха поставените задачи.

Липсата на пряк контакт „на живо“, което дава възможност да се прецени как се възприема от всеки курсист преподавания материал и как да се подпомогне този процес, се компенсира с ангажиране на вниманието им чрез показаното на мониторите и аудио връзката. Това обаче не изключи по време на учебните часове някои от тях да признаят, че се занимават и с други неща. По време на часовете се налагаше отстраняване на текущи технически затруднения.

Учебният материал по изучаваните специални предмети е доста обемист и изтеглянето на презентацията след  учебните часове дава възможност да се прочете извадка от най-важното по темите.                                                      

Чрез платформата може да се предоставят и допълнителни материали.

Експериментът за дистанционно обучение се оказа успешен, но е необходимо учебният материал да се приспособи за работа чрез  платформата, за което се изисква достатъчно време. Програмата на учебните часове също следва да се пригоди за този начин на работа. Необходимо е също да се набавят технически средства за курсистите, които нямат такива.

Дистанционната форма на обучение е перспективна за ЦРЧРРИ, но изисква необходимата подготовка – осигуряване на техника, преработване на учебните материали и програма за целта, както и обучение на курсисти и преподаватели за работа с платформата.

 

Благодаря на г-жа Мария Златева за подкрепата и съдействието, които ни оказа по време на учебния процес.                                                                       Надяваме се на бъдещо сътрудничество!

 

Костадинка  Василева, преподавател по специални предмети

Ср., 17/03/2021 - 12:26 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Виргиния Тодорова
В. Тодорова

През последните месеци/ година електронното обучение навлезе много бързо, както в класните стаи в училище, така и в университетите и обучителните центрове. Някои с по-голямо желание, други не толкова възторжено, но всички го прилагат. В обществото все още има много противници на този начин на предаване и приемане на знания. Някои изразяват мнение, че обучението в електронна среда затруднява работата на обучаемите в малки групи по обща задача, затруднява ефективната комуникaция и работата в екип. Онлайн обучението в реално време всъщност дава всички тези възможности, защото то на практика е присъствено обучение пренесено в електронна среда. Такова обучение позволява комуникация както между водещия обучението, така и между самите участници. Обучаемите могат да задават въпроси, да обменят идеи, да се упражняват и дискутират върху казуси и да получават отговори и експертни съвети в реално време. Единственият недостатък е, че всички трябва да влязат във виртуалната класна стая в точно определен час.

Ср., 17/03/2021 - 12:55 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

In reply to by Galina

Здравейте!

Така отворената тема за дискусия отново попада в обсега на разсъжденията за мотивираността на обучаемите. Въпреки че нашите курсисти са вече улегнали, възрастни хора с навици и ясно съзнание за поетите отговорности, пред всички нас, които работим по организацията и преподаването в обученията все още стои за решаване задачата за изграждане на цялостни умения у обучаемите за учене в дистанционна среда. Иска ми се да напиша, че причината е само в спецификата на поколението, което в момента се включва в тези курсове - до голяма степен чужди на новата форма на обучение, не дотам „дигитализирани“ умствено и техологично и от там с известна психологическа съпротива към тази форма на обучение. Но всъщност фактите показаха друго. При организираните от ЦРЧРРИ кратки опресняващи участия на курсистите в няколко курса на електронна платформа всички курсисти много самоотвержено се включиха в новата възможност. Този факт ми дава основание да обобщя, че в новите условия това е посоката – все повече да се налага дистанционната форма на обучение и в резултат ще се изграждат все по-добри стандарти и навици за обучение в електронна среда.

Темата е много дълга, но спирам до тук и очаквам с удоволствие да се запозная с още мнения на колеги!

 

Вт., 25/03/2021 - 09:39 Permalink

Г-жо Василева, преди всичко бих желала да Ви благодаря сърдечно, че се включихте в дискусията. Вие сте от дългогодишните преподаватели в Центъра, при това по предмет, който е свързан с овладяването на специфични професионални умения в курс "Производство на кулинарни изделия и напитки". Несъмнено съществуват трудности, особено когато става дума за преподаването на практически знания в дигитална среда. Осигуряването на техника и съпътстващите технически предизвикателства, както и разсейващите се при липсата на непосредствен контакт курсисти са проблеми, които вероятно винаги ще съществуват при тази форма на обучение. Особено важно според мен обаче е всички работещи в Центъра, както и всички преподаватели да осъзнаят, че дистанционната форма на обучение изисква много повече усилия от наша страна, за да се постигнат добри резултати. Особено важна, както посочвате, е и адаптацията на учебните материали, което е огромна работа, която трябва да бъде извършена заедно от преподавателите и методистите на Центъра.

Ср., 31/03/2021 - 18:13 Permalink

Г-жо Костадинова, мисля, че нашите курсисти, включвайки се толкова активно в дистанционните обучителни модули, които Центърът осигури безвъзмездно, показаха колко за съжаление бавно се променя нормативната база, която все още не ни позволява да провеждаме изцяло дистанционни професионални обучения. Те са готови за дистанционна форма на обучение, независимо от възрастта си, мотивирани са и желаят да получат квалификация, която да им помогне да намерят подходяща професионална реализация. Центърът също е подготвен с технически ресурси и експертиза за гъвкаво преминаване в дистанционна форма. Очакваме законодателните промени, за случването на които сме предприели всички зависещи от нас действия.

 

Ср., 31/03/2021 - 18:14 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by В. Тодорова

Г-жо Тодорова, синхронното и асинхронното преподаване в електронна среда имат както своите предимства, така и недостатъци. Моите лични предпочитания също са към "живия" контакт по време на синхронна връзка, но асинхронното дистанционно обучение също е доказало предимствата си и точно затова, вече повече от 10 години, в Центъра го използваме за обучение на служители от държавната администрация. Тези обучения са по-дълги във времето (обикновено около месец) и позволяват дискусии между самите обучаеми и консултации с актуални казуси, появяващи се непрекъснато в работната практика, с лектора, не е нужно ангажиране в определен час и обучаемите могат да изпълняват спокойно своите служебни задължения, имат достъп до обширни материали, с които да се запознаят в спокойна атмосфера и после да обсъдят и т.н. Така че, не бива да го подцяняваме, а като специалисти да преценим коя от двете разновидности е по-подходяща във всеки отделен случай. Не случайно и двете форми на преподаване се използват активно и в световен мащаб. 

Ср., 31/03/2021 - 18:38 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by Жасмина

Г-жо Саръиванова, благодаря Ви, че се включихте в дискусията. Според мен използването на подобен подход на съчетаване на самостоятелна работа с дискусия в реално време е изключително успешен модел, който приветстваме и който според мен ще се налага все повече в работата на Центъра. Благодаря Ви още веднъж за участието!

Ср., 31/03/2021 - 18:57 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори и методисти, 

сърдечно Ви благодаря за споделените мнения по темата. За нас в ЦРЧРРИ е изключително важна Вашата обратна връзка за желанието, с което курсистите от различни специалности се включват в онлайн обучението, Принудени от пандемията, в ЦРЧРРИ предприехме експериментално преминаване в дистанционна форма на курсове за професионална квалификация и преквалификация. Тази стъпка се оказа изключително успешна и се надяваме да можем да продължим тази практика и занапред. 

Друг важен извод от споделеното от Вас е, че методически трябва да се анализират всички характеристики на обучението, така че да се прецени коя от двете форми - синхронната или асинхронната - е по-подходяща за конкретното онлайн обучение.

Пон., 27/12/2021 - 12:45 Permalink