Индустрия 4.0, наричана още Четвъртата индустриална революция, е бъдещето, което очаква множество малки, средни и големи предприятия у нас. След механизацията (Индустрия 1.0), масовото производство (Индустрия 2.0), автоматизацията и компютъризацията (Индустрия 3.0), идва ред на навлизането на роботи, използване на дигитализацията в управлението на уреди в домовете на хората, повишаване на ефективността и качеството в производството чрез обмен на данни и др.

Иновациите, креативността и гъвкавостта са умения, които ще помогнат на хората да изпъкнат на пазара на труда през следващите година. Иновативното мислене е високо ценено за намирането на нови начини не само за решаване на възникващи проблеми, но и за извеждане на иновации на пазара, като по този начин се увеличава конкурентоспособността.

Бързото развитие на технологиите и процесите на роботизация със сигурност ще докоснат пазара на труда у нас и само тези, които ще се адаптират бързо и ефективно, ще останат релевантни - това важи, както за работодателите, така и за работниците.

В курсовете за професионална преквалификация, провеждани в ЦРЧРРИ, наша основна задача е да подготвим обучаемите по начин, който да им позволи отново да намерят работа именно в тази динамична обстановка, която, в контекста на пандемията, ролята на технологиите се засили още повече.

Затова бихме желали да споделите Вашето мнение:
 

  • Как (може да споделите и как през годините, ако работите за по-дълъг период като лектор в Центъра) революция 4.0 се отрази на начина Ви на преподаване?
  • По какъв начин, с оглед на спецификата на учебният материал, който преподавате, подкрепяте изграждането на „меки умения“?
  • Включвате ли по време на практическите занятия, дискусии и групова работа задачи, които изискват развитието на креативност у обучаемите?
  • Опитвате ли се да подготвите обучаемите за предстоящите промени и как?
  • По какъв начин, съчетавате развитието на уменията, които четвъртата технологична революция изисква, с традиционните методи на преподаване?

Повече информация за индустрия 4.0 може да намерите в нашия блог, посветен на темата в Смартнет: http://smartnetbg.net/blogroll

Снимка
Gabriela Nikolova

Темата е изключително актуална и развиваща се. За да отговорим на предизвикателствата и да сме конкурентно способни в обучението на възрастни не само за безработните лица на пазара на труда, ЦРЧРРИ като обучителна институция е необходимо да осигури нужните човешки и технически ресурси. Като лектор в модули за работа в екип и комуникация, се стремя да допълвам програмата с нови и съвременни методи на обучение, като използвам различни интерактивни и креативни задачи, така че обучаемите по-лесно да възприемат съдържанието. Изцяло,съдържанието на лекционния материал е минал в дигитална форма. Прави ми впечатление, обаче, че са необходими повече познания и практика в използването на дигиталните комуникационни средства сред обучаемите. Би било добре, преди стартирането на курсовете за безработни лица, те да преминават през обучения за ключова компетентност - компютърни умения, това е една добра основа за тяхното по-бързо интегриране в обучителния процес. Необходимо е да се осигурят и допълнителни технически средства, които да ползват за лична употреба и у дома, докато трае обучението им в Центъра. Друго, върху което е нужно да помислят отговорните институции са програмите за обучение. Те трябва да се осъвременят, така че да отговорят на съвременните тенденции. От своя страна ЦРЧРРИ ще  подготвя много по-пълноценно кадрите за приобщаването им към пазара на труда.

Пон., 22/11/2021 - 10:51 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

благодаря Ви много за споделеното мнение. Определено има какво да се постигне по отношение на техническата обезпеченост - според мен това е така във всяка обучителна институцуя в България, особено в тези, които по някакъв начин разчитат на финансиране с бюджетни средства. По-важно е обаче това, което ние като методисти и лектори можем да променим у своите обучаеми и фундаменталното в този аспект е отношението им към новите технологии. Със сигурност няма как да ги обучаваме всеки път на някоя нова програма, която излезе, по-важно е да им вдъхнем увереност, че с малко усилия могат да се справят с предизвикателствата, пред които ги изправя динамичното време, в което живеем и съответстващите му трудности в реализацията на пазара на труда. Затова споделям Вашата позиция за важността на курсовете по ключови компетентности - и то не само на този по компютърни умения, а и на онези, чрез които курсистите ни ще са по-добре подготвени за новата ценност, която придобиват меките умения за постигането на успешна трудова реализация.

Пон., 22/11/2021 - 15:05 Permalink

Технологичните революции, както показва човешкият живот са неизбежни. Те са породени от развитието, което е присъщо на съвремието и са свързани с нивото на развитие на човешкия род и човешкото познание. А както са казали древните философи, колкото повече знаем, с толкова повече неща, които не знаем, се сблъскваме. Предизвикателства са пред нас. Технологичните революции не са самоцел, а необходимост, налагана от развитието на човешкия род и човешкото познание в частност.

Всяка една технологична революция е свързана с не малка съпротива и страх от хората, живеещи до момента на навлизането на технологичните новости. Дори в момента тези процеси се наблюдават при навлизане на новите информационни и комуникационни технологии. Като пример бих посочила колко неусетно се справят с новите технологии две-тригодишни деца, които приемат новите телефони, латопи като даденост, като стъпки, които трябва да изпълнят за постигане на целта, детско филмче, например. А от друга страна с колко страх, притеснения и търсене на съответствие с това, което са правили досега от хора, които до момента са свикнали на друг начин на работа.

Така наречената четвърта революция дава големи възможности за:

  • Натрупване и съхраняване на информация в различни области на човешкото познание, а оттук и възможност за запознаване с интересуващи ни проблеми, изготвяне на справки, получаване на информация от материали на водещи учени и специалисти в различни области. Друг е въпросът доколко и колко хора се ползват от съществуващата информация или по-лесно е да се върви по хипервръзката на жълтата информация.
  • Комуникация в реално време – безкрайна възможност за обмяна на мнения, знания, провеждане на консултации, бързи комуникации и поддържане на необходими човешки взаимоотношения. Възможност за контакт с различни административни и държавни организации.
  • Дистанционно обучение – дистанционното обучение е технологична възможност, но в никакъв случай не трябва да се подценява човешкия фактор, който трябва да подготви материалите, методиката на преподаване, формата на проверка на знанията (тестове, събеседване, дискусии и др.) съобразена с функционалните възможности на използваната система за дистанционно обучение. Всяко нещо за да има смисъл трябва да отговаря на добре дефинирани критерии за постигане на определените цели на обучението.
  • Електронна търговия и много др.

В основата на всяка технологична революция са хората, както и нейното развитие зависи от човешкия фактор. Както при всяка технологична революция ще са необходими специалисти, които са водещи в разработването на средствата на технологичната революция и такива, които ще са само потребители. Трябва да си даваме ясна сметка, че подготовката на специалистите, които са в основата на разработване на различни системи, трябва да е много висока и много добре трябва да са наясно с процесите, които ще дигитализират, например, да си представим една система за управление на технологични процеси в химическата промишленост. Новите технологии изискват и много добра комуникация между специалисти от различни области за дефиниране на изискванията и функционалните възможности за постигане на определена цел. Така че, четвъртата технологична революция освен, че предоставя нови възможности, предявява и нови изисквания по отношение на подготовката на човешките ресурси. В близко бъдеще не се очаква някой друг или нещо да замени човешкия фактор, но е сигурно, че непрекъснато трябва да се получават и разширяват  знанията, които са ни необходими в ежедневието.

Това, което може да се каже категорично е, че новите технологии ще налагат непрекъсната необходимост от повишаване на квалификацията или преквалификация, което може да се осъществи самостоятелно или чрез организиране на курсове.

 

Пон., 06/12/2021 - 12:51 Permalink

благодаря Ви за публикацията. Както правилно отбелязвате като специалист в областта на комуникационните и информационните технологии, трябва да сме наясно с разделението между специалисти и обикновени потребители. Спецификата на четвъртата технологична революция е, че това разделение е по-остро от когато и да било, а заедно с това и се случва с небивало до момента ускорение. Именно затова, професионалното обучение включващо придобиване на нова квалификация и преквалификация, ще става все по-важно в осигуряването на адаптивност на хората към променящите се условия на пазара на труда.

Пон., 06/12/2021 - 13:03 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте и от мен!

Съгласна съм, че бързото развитие на технологиите и процесите на роботизация несъмнено ще се отразят на пазара на труда. Несъмнено търсещите работа, активно работещите, осигуряващите работа ще бъдат адекватни на съвременния начин на труд, на съвременния начин на живот само, ако са достатъчно обучени, креативни и смели...

Тук в противовес на мнението на г-жа Габи Николова, като методист в ЦРЧРРИ, смятам, че учебните програми, квалификацията на лекторите и материалната база са на нужното ниво, за да подготвяме такива кадри. Мисля, че успяваме да осигурим тези „външни“ условия....Според мен, това, което е възможност за нас да подобрим е в друг аспект и е необходимо да поразсъждаваме.

Предлагам в поставения контекст на темата, да включим още един много важен момент – психологическата нагласа и мотивираност на обучаемите в научаването и прилагането на тези знания (работа с технологиите) за бъдещата им реализация, по-конкретно професионалната им реализация.

Данните, които имаме са обезпокоителни. Резултатите от миналогодишното проучване (тъй като ЦРЧРРИ прилага методология за оценка  на обученията (ROIT) и на ниво, след като обучението е приключило) показват, че 47 % от безработните лица, обучени в Центъра, са останали такива.

Смятам, че посоката, в която можем да поработим като преподаватели, методисти и организатори е да изградим увереност и самочувствие в нашите курсисти, че имат бъдеще на пазара на труда и най-вече, че могат да бъдат успешни кадри на пазара на труда.

Вт., 09/12/2021 - 10:05 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

несъмнено е, че мотивацията на обучаемите е водещ фактор. При динамичните промени, пред които ни изправя четвъртата технологична революция е сигурно, че никое от фактическите знания, които можем да предадем на курсистите няма да бъде актуално за дълго време. Много по-важно е да успеем да ги научим да учат, да се развиват и да търсят сами информацията, която им е необходима за тяхното професионално развитие. Заедно с това обаче, данните както за дигиталната грамотност, така и за включането на възрастното население в обучения за България са обезпокоителни. Със сигурност има да се направи още много в тази посока. Една от задачите на Центъра като обучителна институция според мен е и да направи обучението за възрастни достатъчно атрактивно, полезно и практически насочено, така че курсистите да виждат пряка мотивация за участието си в курсове за професионална квалификация и преквалификация. Същото важи, разбира се, и за семинарите, в които обучаваме представители на държавната администрация.

Вт., 16/12/2021 - 09:21 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Четвъртата индустриална революция стана възможна благодарение на съвременните информационни и комуникационни технологии. Макар и в начален етап, тя все по-бързо и настойчиво навлиза в нашето ежедневие. Вече са реалност интелигентните електродомакински уреди, автономните автомобили, безпилотните летателни средства, умните смартфоните, все по-интерактивните приложения в интернет и роботите. Технологиите с елементи на изкуствен интелект ще променят държавните институции, административното обслужване, образованието, начина ни на работа и живот. Ясно е, че ние трябва да се адаптираме към новите реалности и да сме готови да живеем и да се възползваме по-пълноценно от огромните ползи, които тази революция ни дава.

Преподавам модулите по Информационни технологии в курсовете по Административно обслужване и Текстообработване. Изхождайки от разбирането че постиженията в областта на Информатиката са в основата на четвъртата индустриална революция, аз съм се стремял да подчертая, че компютъра може да върши много неща по бързо и по-точно от нас, но креативното мислене остава за нас и ние трябва да го развиваме и усъвършенстване непрекъснато. Човек е създаден да мисли и това е основното негово достойнство. В този смисъл, когато трябва да се реши някаква задача с компютъра, аз се опитвам да провокирам мисленето на обучаемите, като ги карам да направят аналогия с наученото до сега и как да „обяснят“ на компютъра какво искат той да направи. Стремя се да подчертая, че сега ние работим с едни продукти с едни устройства и приложения, но утре ще има нови. Ще бъдат по-добри, с повече възможности, но принципите на работа ще бъдат същите или подобни и ние трябва да сме в състояние да мислим и да се справим с тези предизвикателствата. Трябва да се подготвим и да живеем нормално в условията на технологичната революция. В тази насока много полезно ще бъде провеждането на краткосрочни курсове, или семинари със служителите от държавната администрация, посветени на внедряването на съвременните интелигентни системи, системите с изкуствен интелект и роботизираните системи в дейността на държавната администрация, организациите и фирмите.

Програмите за обучение по НПДЗ трябва периодично да се актуализират и е добре при тази актуализация да се взема в предвид и мнението на преподавателите, които следят новостите и са добри специалисти в своята област.

Доц. Н. Василев.

Вт., 16/12/2021 - 09:22 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

напълно съм съгласна с Вас, че трябва да учим курсистите да използват технологиите по един разумен начин, разбирайки по-фундаменталните процеси зад технологиите и ценейки собствената си креативност и логическо мислене. Заедно с това съм убедена, че обученията в областта на новите технологии ще бъдат все по-необходими в контекста на дигиталния преход и хората, които не успеят да се адаптират към тези нови процеси, постепенно и по естествен път ще отпаднат от трудовия пазар.

Вт., 16/12/2021 - 09:32 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори, методисти и колеги, 

обобщавайки дискусията, искам да отбележа общото мнение, че четвъртата технологична революция предоставя огромно поле за развитие на професионалното обучение и образование, както и на образованието на възрастни като цяло. Прави впечатление, че преподавателите и методистите, взели отношение по темата, очертават области, в които може да бъдат предприети действия:

- работа по т.нар. "меки умения" в рамките на всички дисциплини. Развитието на креативното мислене и останалите меки умения допринася за адаптацията на работната сила към предизвикателствата на четвъртата революция, доколкото акцентира върху специфично човешкото, което се цени все повече и не може да бъде заместено от развитието на новите технологии. Включването на меките умения в програмите за обучение и тяхното развитие е дългосрочна инвестиция в работната сила. Особено ценно е мнението именно на преподаватели по Информационни и комуникационни технологии, които подкрепят тази позиция.

- засилване, доколкото е възможно, на дисциплините, свързани с новите информационни и комуникационни технологии. Както подчертават и преподавателите по тези дисциплини, тук важна е логиката зад самата технология, която не зависи от бързото развитие на конкретния софтуер например.

- подобряване на материалната база на ЦРЧРРИ.

Във всички тези очертани от лектори и методисти области, Центърът усилено работи през последните години. Курсовете за професионална квалификация и преквалификация вече предлагат предшестващи модули по компютърни или комуникационни умения. Заедно с това, значително е подобрена и материалната база чрез оборудване на нови компютърни зали, които са на разположение на всички курсисти, лектори и служители. Разбира се, тези процеси трябва да бъдат пропорционално ускорени и засилени, но началото им вече е поставено и следва да бъде систематично доразвивано.

Пон., 27/12/2021 - 12:33 Permalink