Дигиталните продукти на ЦРЧРРИ са особено ценен инструмент, тъй като техните функционалности са изцяло съобразени със спецификата на обученията за възрастни, провеждани в Центъра. Заедно с това обаче, използването на целия им потенциал и извличането на максимална полза както по отношение на генерирането на методически ресурс, така и с оглед на непосредствената работа с обучаемите зависят в голяма степен от усилията на екипа на ЦРЧРРИ и готовността на преподавателския състав да ги използва. Опитът на методистите на Центъра показва изключителната важност на предварителната подготовка на обучаемите. Ефективността значително се повишава, ако участниците разполагат и активно се запознаят с предоставени преди началото на обучението материали, както и ако участват в предварителни дискусии по темата. Не по-малко важно е изграждането на усещане за принадлежност към обучителната група, в която участниците ще бъдат включени. Важността на тези теми и тяхното значение за качеството на провежданите обучения ни провокира да потърсим Вашето мнение:

  • Как бихме могли да използваме ефективно Смартнет като инструмент за предварителна работа с участниците както в обученията за държавната администрация, така и в курсовете за професионална квалификация и преквалификация?
  • По какъв начин, с оглед на спецификата на работа в ЦРЧРРИ, да използваме дигиталните инструменти като помощен ресурс по време на обученията (дискусии, казуси, информационни материали и др.)?
  • Как да подкрепим използването на електронната библиотека като инструмент за предоставяне на обучителни материали на курсистите?
  • Бихте ли подкрепили идеята за създаване на информационни ресурси към всеки курс, които бихте могли да използвате в работата си с курсистите?

 

Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

моето лично мнение е, че елелктронните ресурси на Центъра не са достатъчно популярни сред курсистите. Част от тях, а дори и част от лекторите не знаят за възможностите, които тези продукти предоставят. Така че, поне според мен, е изключително важно да бъде направена кампания за тяхното популяризиране. В нея могат да се включат и анкети, така че да се разбере от какви точно функции имат нужда лектори и курсисти, така че продуктите да се доразвият според техните потребности и изисквания. Бих препоръчала също да се подготвят информационни табла или материали, които да се раздават на курсистите с оглед на постигане на по-голяма ангажираност.

Пон., 17/10/2022 - 06:53 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

За съжаление, напълно подкрепям мнението на колегата Янчева.

Като част от екипа на ЦРЧРРИ, смятам, че трябва особено да наблегнем на популяризирането на тези продукти и да разясним концепцията, която сме вложили по изграждането им. Имам усещането, че колегите ни също имат нужда от такава подкрепа, за да се мотивират да ги рекламират и използват. В този аспект, наистина е препоръчително да направим анкетно проучване за идеи и предложения сред аудиторията ни от какво имат нужда и как да достигнем до тях. Смятам, че практиката за обмисляне на теми и проблеми, които да се публикуват през годината е правилна и абсолютно необходима и за Смартнет мрежата. Може би ще бъде много добре, ако засилим рекламата на място,  чрез мониторите, които са във фоайето на сградата ни. Да започнем от тук. Нека провокираме най-първичното - сетивата на хората, за да ни забележат, а след това ще дойде и осмислянето им....

 

Пон., 21/11/2022 - 15:18 Permalink