Уважаеми лектори и методисти,

Измерването на качеството на учебните материали е важна задача, която може да подпомогне ефективното обучение и да гарантира актуалността на информацията, предоставяна на учащите се.

В настоящата дискусия бихме искали да Ви попитаме:

Как според Вас би следвало да се измерва качеството на учебните материали и какви са критериите за тяхната ктуалност в контекста на «учене през целия живот»?

За да се измери качеството на учебните материали, се нуждаем от ясни критерии и методики за оценка.

  •  Един от ключовите критерии е актуалността на информацията. Учебните материали трябва да бъдат съобразени със съвременните знания и практики в съответната област.
  • Друг важен критерий за измерване на качеството на учебните материали е тяхната точност и надеждност. Учебните материали трябва да представят информацията ясно и разбираемо за учащите се.
  • Особено важен момент при изготвянето на учебните материали е и проследяването на тяхната приложимост и релевантност спрямо целевата група на обучение, както и съобразяването им с нуждите и интересите на учащите се.

Бихме искали да Ви помолим да споделите как следвате посочените критерии в непосредствената си работа като лектори и методисти в ЦРЧРРИ?

Съобразявате ли се с други критерии, за да осигурите качество на предлаганите учебни материали и ако да – какви?

Ще се радваме да споделите Вашите мнения и предложения, които ще бъдат взети предвид от методическия екип в бъдещата ни работа.

Благодарим Ви за споделения опит!

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Поздравявам авторът за акцентите, които е поставил във фокуса за измерване на качество на учебните материали!

И аз смятам, че критериите трябва да отчитат:

  • актуалност на информацията и в тази връзка да се посочва от колко и кои източници е изведена дадената информация (може да се изведе като отделен количествен критерий);
  • разбираемост на включения материал и в тази връзка адекватност на подбора на методите за представяне / усвояване на материала (смятам, че двете неща имат пряка връзка и затова ги разглеждам като един критерий);
  • приложимост и релевантност спрямо целевата група и в тази връзка отчитане на наличието на изготвено предварително проучване на нуждите на групата;
  • съизмеримост на количеството учебен материал с количеството време за усвояване на материала

Интересно е да се помисли по въпроса дали всеки критерий трябва да има степен на изпълнимост.

Смятам, че като за начало може да се апробира този инструмент, дори и в настоящия несъвършен вид, за да се види къде ще е необхидоми да се надгражда.

Любопитна съм да се запозная с мненията и на други колеги!

Вт., 13/06/2023 - 14:46 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Благодаря за коментара. Според мен това са базови и особено важни критерии, които трябва да разработим и да приложим на практика. Може би самото им прилагане вече ще насочи лекторите да обмислят качеството на материали те и по този начин критериите могат да бъдат доразвити. Прилагането на критериите би могло да бъде осъществено от различни участници в процеса - методисти, преподаватели (чрез самооценка) и курсисти. Може би било полезно да въведем подобни карти за самооценка на материалите от лекторите и оценка от страна на методистите, като след провеждане на обучението тези резултати бъдат засечени с оценката на курсистите.

Съб., 17/06/2023 - 13:41 Permalink

Актуалност, разбираемост и приложимост са критерии за оценка на материалите на лекторите, с които съм напълно съгласна. Много правилно методистите преглеждат и очакват от лекторите да актуализират лекциите си не само въз основа на промени в учебните планове. В допълнение, личната ангажираност на лекторите, както и подходът им към курсистите при предаване на материала, ще внушат и необходимостта за самоподготовка и постоянно следене на тенденциите и новостите в отделните професии, за да бъдат обучаемите кокурентноспособни и успешни през цялата си кариера.

Пет., 23/06/2023 - 21:05 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Добре дошла и в тази тема, Ина!

Благодаря Ви за коментара. Постоянната актуализация на учебните материали при всяко следващо осъществяване на даден курс е един от основните принципи на работа на ЦРЧРРИ. Не по-малко от актуалността и разбираемостта на учебните материали е и фината настройка на учебните материали спрямо обучителната група. За момента успяваме да осъществяваме този процес в по-голяма степен в курсовете за държавната администрация, в които се опитваме да изследваме изходните познания и конкретни потребности на обучителната група. Личното ми мнение е, че подобна предварителна работа на отговорния методист е необходима и при провеждането на курсорете по НПДЗ. Може би именно това следва да бъде въведено по-последователно като изискване в методическата работа в Центъра.

Пет., 23/06/2023 - 21:29 Permalink