Един практически често използван метод е метода на  деловите игри ,като разновидност на интерактивните методи и в частност на ролевите игри.

Използването на делови игри в процеса на обучение предоставя възможности и ползи за обучаваните: 

 

 

 • позволяват максимално точно да се представи реалната ситуация и да се изгради чрез създаването на игрови модел, близък до действителността;
 • позволяват участниците (обучаваните) да обогатят опита си, наблюдавайки другите;
 • повишават интереса на обучаваните към изучаваните теми;
 • формират умения за работа в екип;
 • предизвикват емоции, които правят занятието по-интересно, респ. по-продуктивно;

 

Обучаваните не са пасивни получатели на знания, а имат възможност да    осъществяват собствени проучвания, натрупване на опит и самоанализ.

 

В хода на играта възникват разностранни въпроси, които в някои случаи надхвърлят разглежданите теми.

 

Процесът на обучение се осъществява в условията на постоянно и активно взаимодействие между обучаваните.

 

Обучаваните и преподавателят са равно поставени субекти на обучението,като в хода на играта се изключва доминирането на който и да е участник в играта.

 

За всяка  делова игра,касаеща бизнес и икономика трябва да има сценарии, среда и точен регламент .

 

    Полето за приложение в бизнес обучението е практически неограничено.

 • Разработване на бизнес план;
 • Разработване на маркетингова стратегия;
 • Анализ на производството и продажбите;
 • Анализ на финансовата стратегия;
 • Анализ на разходите за дейността и себестойността на продукцията;
 • Анализ на критичната точка и т.н.;

 

 

 

Играта се провежда в следната последователност :

1. Подготовка - включва:                                                  

 • запознаване със ситуацията;
 • мотивиране на участниците;
 • правила за работа;
 • сценарии;
 • разпределение на ролите.

2.Провеждане на играта.

3. Анализ и оценка на резултатите.

Важно е в изходното положение да се определи броят на технико-технологичните и икономически параметри,които ще се изследват и ще се оценяват след приключване на играта. Деловата игра трябва добре да имитира действителната ситуация,т.е. действително случващото се в отделните фирми.

За да бъде ефективен процеса е необходимо:

1. Да се има предвид, че обучаваните могат (и се очаква) да бъдат активни при осигурени достатъчно теоретични знания.

2. Да не се прекалява с “игровия аспект”. Възприемането като “учебна игра” може да компрометира процеса и да доведе до “зрелище”.

 

Освен това, следва да се има предвид, че броя на учебните часове при нас е ограничен и разиграването на “сериозна” игра определено ще засегне сериозно изложението на предвидените теоретични знания.

Така че, на практика най-пригодно според мен, в случая е решаването на казуси и проблемни ситуации (заданията могат да се раздават предварително и да се поставят въпроси за обмисляне след часовете и обсъждане на следващия ден).