Е-лаборатория

През месец септември 2015 г. Министерството на образованието и науката въведе единни принципи за осигуряване на качествено професионално образование и обучение за лицензираните колежи и ЦПО. В разписаната и обнародвана в Държавен вестник Наредба №2 се уреждат условията и редът за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в обучаващите институции. В съответствие с Наредбата от началото на 2016 г. ЦРЧРРИ въведе вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение. Тя е разработена на базата на заложените критериии и изисквания в цитирания документ. Голяма част от тези изисквания Центърът прилага успешно в обученията за служителите от държавната администрация. Те са свързани с ежегодно актуализиране на учебните програми с участието на социалните партньори; поддържане на електронни продукти, които подпомагат процеса на обучение; развиване на учебно-методически ресурс; прилагана на интерактивно обучение и пр.
В контекста на нововъведенията бихме искали да споделите мнението си по следните въпроси:
 Какво според Вас е необходимо да се промени в обучителният процес с цел повишаване на качеството му?
 С какво Вие бихте допринесли за повишаване качеството на обученията, в които участвате?

Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

Здравейте, колеги!

Един от подходите за определяне на качеството е удовлетвореността на клиентите, поради това за мен най-важна е тяхната обратна връзка. Възможно е анкетните карти, които попълват по отношение оценяването на обучението, да бъдат интервюирани произволно избрани участници преди, по време на и след прключване на обученията. 
Бих предложила и задължително изискване за интерактивност, тъй като е доказано, че това е ефективен метод за научаване. Лекционната форма отдавна не се препоръчва в средите на обучителите.

По втория въпрос бих могла да увелича времето за обратна връзка след всеки от обучителните дни.

Поздрави.
Ср., 20/04/2016 - 10:32 Permalink
Снимка
Zvezditsa Peneva

Здравейте!

Аз водя обучения в професионалните програми за социални работници и мога да споделя следното:
Обучението на социални работници от ДСП към АСП невинаги е ефективно и полезно за тях, защото често се разминава с техните ежедневни практически задачи-особено тези от тях, които работят в отдели Социална закрила. 
По мое мнение, добре е да се изработи механизъм за проуучване на конкретна практика и нужди на социалните работници по региони. В резултат на проучването да се прецизира съдържанието на учебната програма с модули, който да са релевантни като съдържание-теоретично и практично на конкретните условия в региона (наличие на социални услуги, население, икономически условия и т.н.) и на обучителните нужди на социалните работници Те на практика са различни от съдържанието на програмата.
Обучителната програма е добре да се адаптира след проучване на нуждите от обучение на социалните работници в ДСП. Всеки от тях има различни потребности от обучение поради различно образователно ниво и професионален опит. Унифицирането на обучителната програма за всички (например социален работник, работещ от 1 месец в ДСП с квалификация по социална работа и социален работник с опит 15 години в ДСП, но без нужната образователна квалификация) води до усещане у социалните работници за още по-голяма безполезност и това, колко е различна практиката им от това, на което ги обучаваме. Препоръчително е обучителната програма да измести фокуса към по-голямо съответствие с практиката и законодателството, което я налага. 
И още нещо - считам, че обучителната програма би била полезна, ако тя е съчетана с периодична индивидиуална супервизия на всеки специалист, включен в нея. Социалните работници от ДСП имат потребности от осъщестявване на супервизия, съчетана с консултиране от гледна точка на прилагане на обучителното съдържание.

Вт., 21/04/2016 - 14:04 Permalink
Снимка
Anita Dimitrova

Здравейте!

В процеса на обучението за социални работници и подадената обратна връзка бе споделено, че темите за домашно насилие и модула "Трафик на хора" са изключително тежки, с отрицателен емоционален заряд. 
Предложението на обучаемите бе двете теми да не са успоредни или последователни една след друга, а по възможност да бъдат разделени в процеса на обучението.

Нямам други препоръки.

Вт., 21/04/2016 - 14:36 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Здравейте колеги,

Разработената в Центъра ВСОКПО /по моя скромна оценка/ е добра. Позволявам си да кажа,че през последните години в Центъра бяха създадени необходимите материални и организационни предпоставки за да се разработи такъв проект и успешно да бъде изпълняван.
Ясно е,че развитието на технологиите ежедневно разкрива и нови потребности, а за това са необходими и подготвени професионалисти.В този смисъл проблемът с професионалното обучение ще става все по-актуален. В същото време за всички е известно, че в България съществува структурна безработица която се превръща в пречка за чуждите инвестиции, а следователно и за икономически растеж. Това противоречие ще налагат и бъдеща сериозна диверсификация в портфолиото на професионалното обучение. Естествено това ще изисква и лицензирането на нови професии-въпрос с който експертите от Центъра са по –наясно от мен. Последното го свързвам и с конкурентноспособността на Центъра.

Иска ми се още веднъж да акцентирам за разработване на инструменти, чрез които да се влияе върху подбора на обучаваните.
Ако не се елиминира това несъответствие, то тогава и при наличието на добре разработена система за качеството на професионалното обучение и при безупречна организация на обучението, и при използване на най-добри преподаватели, резултата ще е незадоволителен.
Добре е /според мен/ при сегашното актуализиране и ревизия на учебните програми за различните модули, да се „почистят” от съпътстващи дисциплини. Общата култура да я оставим в ръцете на самите курсисти. В процеса на усъвършенстване на учебните програми може да се мисли за преструктурирането им, чрез намаляване на часовете за теоретична подготовка в полза на практическата част-теми за дискусия,упражнения,задачи.
На поставения въпрос за приноса на преподавателя в повишаването на качеството на обучението отговора ми е следния:
-възможно най-добро свързване на лекциите и упражненията с актуални казуси от случващото се в реалната икономика, в ежедневната работа на фирмите.
-разработване на лекции, модели, алгоритми и процедури за работа ,които да се изпращат в библиотеката на Центъра и да се ползват от обучаващите се.


Р.Зарков

Пон., 25/04/2016 - 16:05 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Боряна Колева
Представяне

За качеството на образованието оценка  може да даде последващата реализация на обучаемите и каква част от тях се възползват от това, което са усвоили по време на обучението. Въвеждането на нови дисциплини би могло да разшири кръгозора, но не трябва да се забравят и задължителните съгласно програмата на министерството. Увеличаването на компютърните умения и дигитализацията на обучението във всички случаи е перспектива.

Винаги съм се стремяла да помагам на хората около мен и да разбирам проблемите им. Обичам отговорните и всеотдайни хора и се стремя и аз да съм такава.

Боряна Колева

Здравейте!
В отговор на поканата за участие в дискусията на тема "Подобряване на качеството на обучителния процес в ЦРЧРРИ" мога да отбележа, че аз като сравнително нов лектор съм очарована от цялостната организация на учебния процес и от материалната база на центъра. 
В обучителния процес за мен голямо значение има опитът ми в реалния производствен сектор и връзката, която показвам на обучаващите със ситуациите възникващи в практиката. В тази насока бих могла да споделя следното мнение по зададените въпроси:
1. За обучителния процес от голямо значение е не само организацията му, а и предварителното ниво на квалификация на обучаващите се. В тази връзка може би ще е добре при сформирането на групите да се оценява предварително нивото на знания, които трябва да имат обучаващите за да попаднат в даден курс за преквалификация. При това начално определяне нивото на знания ще се сформит групи, с които в последствие биха се преподавали знанията по ключовите компетенции съответстващи на предварителната им подготовка. Това е по-лесно при езиковите обучения, но ако може да се постигне и при останалите би подобрило много качеството на обучителния процес.
2. При обучение на групите е от значение и възрастовата им структура. Ако е възможно да се сформират самостоятелни групи от лица до 29г. или групи за лица над 55г. е важно, защото мотивацията на обучаваните е различна и самия обучителен процес би протичал по различен начин.
3. При организиране на обучението е добре да се вземе в предвид и мотивираното желание на обучаващите се. Това може и да не е от правомощията на ЦПО, но трябва да е изискване към Бюрата по труда - да подбират мотивирани кадри, с желание да придобият нова професия. Всеки, който се намира на трудовия пазар трябва да е в състояние сам да мотивира избора си за дадена професия или занаят, а не да бъде изпратен от бюрото по труда в която и да е група за обучение с цел не продобиване на знание, а получаване на допълнителен доход за времето на посещение на курса. 
4. Последващата реализация на обучаваните е също от голямо значение за текущата им подготовка. Би било добре ако в центъра се получава информация от бюрата по труда какви свобони места има по изучаваните професии и какви са критериите на работодателите за наемане и назначаване на лицата. В тази връзка обратната информация за по-нататъшната реализация би помогнала да помогне какви допълнителни обучения трябва да се въведат в отделните програми.
5. За обучителния процес е особено важна компютърната подготовка, за което е необходимо да се работи постоянно със съвременна техника и лицензирани програми или поне "демо" програми съответстващи на съществуващите в момента изисквания за обработка на информацията. Обучението по модулите, които аз водя, би било да е на много по високо ниво, ако се осъществява едновременно и на съответна счетоводна програма.
6. За обучението за специалностите "счетоводител" и "касиер" считам, че трябва да се въведе задължително обучение по ТРЗ и свързаните нормативни документи, за да могат, излизайки на пазара на труда, да са подготвени и за тази съпътстваща счетоводния процес дейност. 
По отношение на моят принос за повишаване качеството на обучение, ще акцентирам на следното:
1. Провеждане на практическо обучение в реална среда, с което обучаващите се ще се запознаят на място с документите и организацията на счетоводния процес.
2. Разработване на ситуационни задачи за цялостно водене на счетоводство, работа и подаване на документи по електронен път, работа с електронен подпис, електронно банкиране и други извънсчетоводни дейности, без които съвременния счетоводител не би могъл да работи.
3. Допълнителни часове с обучаваните, които имат желание да получат по-високо ниво на компетентност.
4. Работа с нормативните документи - закони и наредби. Как да ги намират като текстове в интернет, как да ги тълкуват, как да следят промените в тях, как да ги обвързват с текущите им задължения.
5. Обучението, което провеждам е свързано със постоянно променящо се законодателство. За мен обучавания трябва да има познания, които да може да надгражда и да се доусъвършенства след обучението сам. Както и познанията в другите професии, така и счетоводството е постоянно развиваща и променяща се наука и ще се стремя да показвам повече реални ситуации в процеса на обучение.
6. Постоянно следя изискванията на работодателите по отношение на подготовката на бъдещите счетоводители и касиери. Въпреки, че това са субективни изисквания, на тяхна основа ще организирам бъдещото обучение за да има покритие между получното знание и реалното му приложение!
Поздрави!
Боряна Колева

Вт., 26/04/2016 - 09:55 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Няма област от човешката дейност, която да не се нуждае от добре подготвени специалисти и изпълнители, както по отношения на знания, които да са в помощ при извършване на преките задължения, така и като възможност за умелото и творческо прилагане на тези знания и умения. Говорим за ниво на знания като потенциал за бъдещо развитие на конкретния индивид. И така, в съответствие с въвеждането на системи за осигуряване на качеството във фирми и производствени звена за цялостен контрол на технологични процеси, ниво на адекватност на технологична документация, необходимо ниво на подготвеност на професионални кадри, етапи и срокове и др. като контролиращ коректив на цялостния производствен процес, в системата за образование също се налага прилагането на система за осигуряване на качеството на професионалното обучение - система, която да следи процеса на обучение и чрез която да се създават условия за подобряване на ефективността на учебния процес. Тъй като в повечето случаи оценките за качество на учебния процес са субективни, макар и обвързани с конкретни критерии, има опасност от едно самоцелно отчитане, което да се движи паралелно на процеса на обучение и с нищо да не допринесе (доведе) до подобряване на учебния процес и резултатите от него. Системата за развитие на качеството на процеса на обучение ми се иска да я разглеждам като система за поуки от практиката и по-конкретно в контекста:
- какво трябва да се направи за да се подобрят учебния процес и резултатите от него;
- какво не трябва за се допуска, тъй като би намалило ефективността на резултатите от учебния процес.
В резултат на контрол и анализ на резултатите от учебна дейност трябва да дефинират нови изисквания към процеса на подготовка и към постигнатите резултати. Процесите по-контрол и актуализиране на изискванията трябва да се извършват в тясна връзка с евентуалните работодатели и пазара на труда. 
Процесът на обучение е сложен процес на човешки взаимоотношения в среда преподавател - обучаем, който в голяма степен зависи, също така и от средата, в която се провежда процеса на обучение, нивото на техническа осигуреност, организацията на процеса на провеждане на обучението и много други фактори, които играят по-съществена или по-несъществена роля за конкретен процес на обучение. 
Изисквания към преподавателя - ниво на теоретична подготовка и практически умения, възможност за комуникация и методическа подготовка за максимално постигане на целите на учебния процес, увличане (събуждане) на интересите и мотивираността на обучаемите, възможност за налагане на динамика на учебния процес, осигуряваща постигането на крайната цел - добро начално ниво на подготовка и подход на работа като възможност за последващо самоубочение.
Изисквания към обучаемия - осъзнаване на необходимоста за получаване на конкретните знания, мотивация за необходимостта от обучение, възможност за концентрация и усмисляне на преподавания материал в рамките на хорариума за деня.
Иска ми се да се спра на един съществен недостатък, на които се натъкаваме (предполагам всички преподаватели) и който се стремим да преодолеем, във всички случаи за сметка на хора, които са в състояние да получат една по-обширна подготовка в рамките на предвиденото време. Става дума за необходимостта от едно изравнено ниво на възможностите на хората, които ще бъдат обучавани в една група. Специално за обучаемите в групите по текстообработка е необходимо да имат възможност за ползване на компютър вкъщи и за самостоятелна работа и повторение на преподавания материал в домашни условия. Това изискване не искам да се разглежда като определен каприз на преподавателите. Естествено, че е по-лесно да работиш с хора, които имат все пак някаква минимална предварителна подготовка и в часовете да се надграждат знанията или да се отговаря на определени потребности на обучаемите. Но проблемът съвсем не е във възможността на преподавателя да се справи с тази ситуация. Нещата опират до качество на учебния процес, обем преподадени знания и реално ощетяване на хората, които са в състояние да се движат с по-висока скорост. Не е възможно в една стая да се съберат хора от първи и дванадесети клас и да се поддържа прилично темпо на обучение. За флота се казва, че най-бавният кораб определя скоростта на ескадрата. Това не трябва да се допуска. Просто, още при насочване към различни форми на обучение трябва да се приложи механизъм за предварителна оценка и правилно насочване към подходяща група - това също го възприемам като подход за качествено организиране на учебния процес и в никакъв случай не трябва да се неглижира (пренебрегва). 

Ще споделя мнението си като преподавател по информационни технологии и по-конкретно - текстообработка и запознаване с възможностите на приложните програми на Microsoft - MS Word, MS Excel, MS Power Point. Познаването на възможностите на тези продукти е необходимо условие за работа във всяка дейност на човешкото ежедневие.

Какво според Вас е необходимо да се промени в обучителния процес с цел повишаване на качеството му? - както казах по-горе като най-голям проблем отчитам безкрайно различното ниво на хората, които попадат в една група, което определено води до намаляваме на обема на предвидения за преподаване материал и респективно, понижаване на качеството на учебния процес. Ефектът на ощетяване на хора, които са в състояние да възприемат по-бързо преодолявам като предлагам допълнителни задачи и давам персонални обяснения в междучасията или по време на практиката - изпълнение на конкретни задачи с цел прилагане на преподавания материал. Средата за работа, осигуряваната организация и отзивчивостта на хората от ЦРЧРРИ, нивото на поддържане на използваната техниика, самата природа, битовите условия като цяло са една изключително добра среда за провеждане на обучение. 
С какво Вие бихте допринесли за повишаване качеството на обученията, в които участвате? - моят принос го виждам с следните направления:
- разработване и осигуряване на по-разширен учебен материал, които да отговаря изцяло на преподавания материал;
- разработване и предлагане на повече задачи за практически упражнения, с които да се утвърдят знанията, получени по време на курса;
- при разработване на тестовете да се включат въпроси, които да изискват и да показват творчески подход при прилагане на преподавания материал
- с други думи, в процеса на работа да ги спечеля за каузата на преподавания модул. Когато човек проявява интерес и знае какво иска, то той ще намери начин да го постигне, след като по-време на курса е натрупал необходимия минимум от знания.

Може би няма да е лошо да се помисли и за една поне 6 месечна платена реализация след приключвяане на курса - да им се предложи рутинна работа за въвеждане на информация, решаване на задачи с електронни таблици, разработване на презентации. Време, през което те биха се сблъскали с реални проблеми, с които трябва да се справят.

Вт., 28/04/2016 - 13:23 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Смятам, че от ЦРЧРРИ, като обучаваща организация, се полагат необходимите грижи и се осигуряват много добри условия за провеждането на нормален учебен процес. Съвсем основателно и навреме се поставят и въпросите за повишаване качеството на обучението, отразени във въведената в центъра „Система за осигуряване качеството на професионалното обучение“.
В процеса на обучение обаче има и още една страна – обучаемите.

При обсъждане на темата ”Предварителната работа с обучаваните като етап от подготовката на обучението”, посочих, че в курсовете по Текстообработка има обучаеми, които нямат компютри, нямат и Интернет. Тези обучаеми, обикновено или нямат интерес от този курс или нямат необходимите способности за усвояване на преподавания материал. Те не само че затрудняват преподавателя, ами и пречат на останалите обучаеми. И понеже се искаха конкретни предложения, едно от тях беше: да не се допускат от бюрата по труда обучаеми в курсовете по Текстообработка, които нямат Интернет и компютри.

Държавата и Европейските институции финансират преквалификацията на останалите без работа хора, но не е необходимо тези средства да се харчат безотговорно. Не бива да се включват в тези курсове обучаеми, които нямат необходимите възможности (компютри и Интернет) и способности за усвояване на преподавания материал. Зная, че тези изисквания са били поставяни пред бюрата по труда от ръководството на центъра, но резултати няма.

Водя занятия от няколко години в курсовете по Текстообработка и винаги е имало по един – двама, обучаеми без компютри от общо 15 и преподавателя успява да се „справи“ с тях, но сега, в курса който започна на 28.03.2016 г., те са седем. Разработихме задания за практическите занятия в които, като изискване, бяха включени задачи за самостоятелна работа. Е как ще стане това, когато тези обучаеми нямат компютри и с това се оправдават за изоставането си. За какво качество на обучението може да се говори в такава ситуация? Тези обучаеми дърпат назад онези, които са дошли да научат нещо от този курс, да станат конкурентно способни и да си намерят работа свързана с доброто владеене на изучаваните офис информационни системи. Това би трябвало да е ясно на работещите в бюрата по труда. Сигурно и на тях не им е лесно, но все пак могат да попитат желаещите да бъдат включени в курсовете по Текстообработка, дали имат компютри и Интернет и при положителен отговор – да ги записват (включват).

Бих дал едно предложение по отношение наименованието на курса. професионалното направление: „Приложна информатика“ и наименованието на професията: „Оператор на компютър“ си остават, но специалността: „Текстообработка“ да бъде променена по следния начин: „Работа с офис информационни системи“, тъй като в курса освен модула Текстообработка (MS Word), се изучават и модулите: Операционни системи, Excel, Power Point, и Outlook. Може би наименованието Текстообработка заблуждава кандидатите за обучение. Наименованието на специалността „Работа с офис информационни системи“ много по пълно ще отразява включеното в учебната програма.
Доц. Н. Василев

Пон., 02/05/2016 - 18:40 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Жени Гитсуайка
Представяне

Центърът разполага с много добра материална база за провеждане обученито на своите курсисти. Смятам, че има капацитет да предлага и онлайн обучения, което е една съвременна форма на разпространение на знанията.

Бих искала хората, които съм обучавала да ме запомнят с това, че съм ги научила на нещо, което би им било полезно в процеса на тяхната професионална реализиация.

Поддържам житейската философия, че няма нищо случайно в живота ни. Това, което ни се случва  в даден момент винаги е поради  някаква причина. Всичко започва в правилния момент, нито по-рано, нито по-късно. Когато сме готови за нещо ново в живота си, то също е там, готово да започне.

Jeni Gitsoayka

От наблюденията, които имам до сега мога да споделя следните впечатления относно обучението на курсистите.

Всяка група включва хора с изключително различен интелект, различни интереси, различно образование и много голяма възрастова разлика. Това от своя страна прави изключително труден учебния процес , тъй като курсистите са много разнородни и възприемането от тях на учебния материал отнема различно време. Една част от курсистите се справят много по-бавно от останалите и това пречи на останалите, които успяват да овладеят учебния материал в рамките на одобрената програма.

Също така е важно да се отбележи, че според мен между 25 % и 40 % от курсистите посещават курсовете единствено за да получават месечните помощи и те нямат никакъв интерес към преподавания материал и това, което се случва по време на обучението. В същото време са заели мястото на някой, който вероятно би учил сериозно и би ползвал получените знания по време на обучението. 
Възрастта на курсистите също има голямо значение, защото счетоводството е професия, която изисква солидна теоритична подготовка и след това продължителна практика. Знам, че това е много чувствителна тема, но все пак си мисля, че едва ли някой, който има две години до пенсонирането си би се реализирал, като счетоводител.

По отношение на курсовете по счетоводство, мисля, че би било добре да се прави предварителен подбор на хората, които ще бъдат обучавани за да може наистина да има смисъм от усилията и на преподавателите и на самите курсисти. Мисля, че ако от кандидатите се изиска да напишат нещо като есе или мотивационно писмо на тема „Защо искам да уча счетоводство“ , би могъл да се направи някакъв предварителн подбор на курсисти, които се интересуват от изучаваната дисциплина, а не само от месечната помощ. 

Мисля, че ако на най-добре справилите се курсисти се осигури възможност за намиране на работа след завършването на курса, това значително би подобрило учебния процес и би стимулирало по-сериозното отношение към него.

Също така смятам, че образованието на курсистите има голямо значение при справянето има с учебния процес. От наблюденията, които имам мисля, че хора, които имат инженерно образование, средно или висше икономическо образование се справят най – добре.

Бих искала да използвам възможността да отбележа, че според мен учебната програма за модул „Счетоводство на предприятието“ за специалност „Административно обслужване“ , съдържа доста излишни теми, а от друга страна, важни обекти на счетоводното отчитане изобщо не са включени. Също така за някои теми, включени в програмата е отделено много повече от необходимото време, а за други – времето е съвсем недостатъчно.

Оставам на разположение относно всички допълнително възникнали въпроси във връзка с темите дискутирани по-горе.

Поздрави,
Жени

Вт., 10/05/2016 - 16:03 Permalink
Снимка
admin

Уважаеми колеги,

Позволете ми да Ви благодаря за участието Ви в тази толкова важна дискусия от името на Центъра.
Надявам се, че всичко, което споделихте по темата като проблемни звена, ще бъде отработено във времето, за да можем с общи усилия да продължим да предлагаме най-доброто качество на професионални обучителни услуги в страната.
Не може да не се отбележи и Вашата готовност за съдействие в актуализирането на учебните програми, както и за допълнителната работа с участници, които имат необходимост от повече време и внимание за усвояване на заложения материал.
Разбира се, съгласни сме и с препоръките Ви за оптимизиране на участниците в групата. Много пъти сме обсъждали тази тема особено с лекторите, които обучават безработни лица по НПДЗ. 
Изказаните мнения ще бъдат обобщени и публикувани в статия с Клуба-а, както и в електронният бюлетин на ЦРЧРРИ.

Благодаря на всички!

М. Кьосева
Пон., 16/05/2016 - 16:10 Permalink