Обобщение на темата

Колеги,

Много благодаря за включването в дискусията! Повишената активност от Ваша страна показва, че темата е актуална и е налице необходимост от обсъждането й. 

Темата за предварителната работа сме поставяли на обсъждане в Клуба в началото на миналата година. Настоящата дискусия надгражда миналогодишната, като включва допълнително разглеждане и на другите два елемента от обучителният процес - същинското обучение и постобучителният период.

Индивидуалния подход е много важен

Здравейте колеги,

Включвам се с удоволствие в дискусията „Баланс на елементите в провеждането на едно обучение“ , защото за мен най-важния момент в работата ми е да знам, че съм успяла да помогна на обучаемите да овладеят новата професия.

БАЛАНС НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕДНО ОБУЧЕНИЕ

Провеждането на същинско обучение за незаети лица е основният ангажимент на Центъра, така че предварителният и постобучителният вариант за работа с тях би бил допълнение, разширение на досегашните усилия на преподаватели и администратори. Предварителните занимания с потенциални обучаеми са подходящи, според мен, в две направления – първо, за предоставяне на предварителна информация за естеството и конкретните дисциплини в рамките на провежданите курсове и второ, за развиване на специфични умения, имащи отношение към работата в даден курс.

Баланс на елементите в провеждането на едно обучение

Както е посочено от модератора на дискусията, провеждането на обучение за възрастни е съставено от три основни компонента: предварителна работа с потенциалните обучаеми, същинско обучение и постобучителен етап. Целта на дискусията е да се намери „правилното съотношение“ между тези елементи така, че то да бъде достатъчно успешно и ефективно, както за обучаемите, така и за лектора.

Отговор по зададената тема

  • Бихте ли споделили какво мислите за тези отделни детайли?

Считам, че макар и отделни детайли това са елементи от общ процес, в който резултатите се проявяват постепеннто във времето под различни форми. Тъй като тона е учене за възрастни, те ще осъзнаят значимостта на новите знания и умения, когато осъзнаят, че това, което учат, е свързано с удовлетворяване на професионалните им нужди.

Наблюдения от обучение по комуникативни умения в Центъра

През месец февруари бях поканен за лектор в обучение за служители от държавната администрация на тема "Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория".