Обобщение на дискусията

От провелата се дискусия стана ясно, че темата за предварителната работа между обучвани и лектори е необходима. Мненията, които в по-голямата част се припокриха, формираха тезата, че вие самите (лекторите) имате необходимост от тази дейност, като част от цялото обучение. Вашето удовлетворение за добре свършена работа е пряко свързана с обратната връзка от обучаемите и правилно формираният индивидуален профил за потребностите и възможностите им.

Старт на дискусията

Уважаеми колеги,

Със стартирането на новата учебна година в Центъра възобновяваме дискусиите по важни за обучителния процес теми. Надяваме се, че и тази година ще участвате активно в Клуба на лектора, за да можем заедно да доближим обучението в ЦРЧРРИ както за лекторите, така и за обучаваните, до нива над средните за страната.