Интерактивност и иновативност за качествено обучение на възрастни

От месец септември 2015 г. Министерството на образованието и науката въведе единни принципи за осигуряване на качествено професионално обучение в ЦПО, регламентирани в Наредба №2, която поставя ясни критерии за въвеждане и управление на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучението.
Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.