Провеждането на същинско обучение за незаети лица е основният ангажимент на Центъра, така че предварителният и постобучителният вариант за работа с тях би бил допълнение, разширение на досегашните усилия на преподаватели и администратори. Предварителните занимания с потенциални обучаеми са подходящи, според мен, в две направления – първо, за предоставяне на предварителна информация за естеството и конкретните дисциплини в рамките на провежданите курсове и второ, за развиване на специфични умения, имащи отношение към работата в даден курс. И преди съм имала повод да споделя, че част от курсистите остават изненадани от обхвата на курса, в който вече са се записали и до края той си остава за тях една „по-висока летва”. От друга страна, например, в курса по „Административно обслужване” обучаемите, които на старта не са притежавали минимални компютърни умения запазват това положение на нещата до края. Т.е. за групите по „Административно обслужване” би било подходящо да се провежда предварителен, да речем, три седмичен компютърен курс. За някои от курсовете вероятно е уместно провеждането на предварителни курсове по английски език. Всеки от преподавателите би могъл да посочи какви са конкретните пропуски и съответно потребности. Естествено, това означава да се подсигури допълнително финансиране. Затова може би по-реалният и практически приложим вариант е да има предварителни минимални изисквания към кандидатите за обучение по отделните курсове. По отношение на постобучителния вариант за работа с преминалите обучение в Центъра трябва да се помисли в няколко направления – първо, да се създаде мотивация за поддържане на връзка/интерес между Центъра и завършилите курсисти /да се изпраща периодично е-бюлетин до електронните им пощи или страници във фейсбук; замисляне на инициативи, които да ги ангажират/, второ – разработване на мероприятия в интерес на на тази група потребители /платформа за консултации и въпроси; уеб семинари по отделни актуални теми; дистанционно обучение по дисциплини, разширяващи придобитите вече знания в Центъра/. Това на практика означава да има специален администратор, който да организира виртуалната работа и да я пренасочва към отделните преподаватели. Не е реалистично да очакваме всички преподаватели да проверяват ежедневно дали има към тях конкрети искания. Предполагам, разбрахте, че свързвам постобучителния етап на обучение основно с виртуалното пространство. Вероятно има и други варианти, но ми се струва, че биха били по ресурсоемки. Що се отнася до личния ми опит, в рамките на обучението по делова кореспонденция включвам задача за  подготовка на документи за кандидатстване за работа и използвам случая да дам своите препоръки и съвети. Винаги давам личната си електронна поща, но по-скоро е изключение някой да ме е помолил за професионален съвет.  Има и една група курсисти, които държат да продължат комуникацията си със своите преподаватели, като при тях не изключвам да е налице и мотивацията им потенциално във времето в случай на нужда да поискат консултация.          

Силвия Нейчева